چيست معماری

اين همه جدل هاي طولاني
قرن ها خرد سوزي عالمان يوناني
رم و هندو چين ومايايي
تا بخارا وغزنه وفاس ونحله هاي ايراني
چيست اين پيل پيداي مولانا؟
هفت رنگ خفته دراقليم هاي انساني
سير ماده در تلا لو حرير هاي نوراني
چيست اين معما ري؟
سير تاريخ، در كالبدي جاري
حك مارپيچ زمان در نبض فضا ساري
چيست اين، سرپناه روح وجسم ادمي؟
يا كه پيرايه گر دام هاي زرين پنهاني
چيست اين رفته در غيبتي كبري
عالمي جان سوخته در پي شهر ارماني
راستي چيست اين معماري؟
كيست اين معمار؟
٩٢/٢/٣  - روز معمارگرامي باد


مهرداد بهمنی

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/چيست-معماری/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/6420