بیاد دوست و همکار عزیزم دکتر محمد امین میرفندرسکی

انجمن مفاخر معماری این افتخار را بمن محول نمود که بیادت چند سطری در افتتاحیه گفتمان سایت مفاخر معماری ایران بنویسم و از دوستان و همکاران تقاضا نمایم که با درج هر خاطره یا نقدی در این گفتمان شرکت نمایند تا بلکه بتوانیم بدین صورت حضور والای آن عزیز را همیشه در جمع خود احساس و نگه دارباشیم.

در سال 1348-49 زمانی که به ایران برگشتم در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با دکتر میرفندرسکی که در آن زمان سرپرستی دانشکده را بعهده داشت در مصاحبه ای که آقایان دکتر اعتصام - مهندس صانعی - دکتر کوثر هم حضور داشتند آشنا شدم.

ایشان کاملا با جدیدترین و بهترین برنامه های اموزشی معماری دنیا آشنائی داشت و از همان بدو آشنائی رابطه و همفکری بسیار عمیق در دیدن و شناسائی مفهوم معمار و معماری و آموزش آن با او احساس کردم.

 و در رابطه با چنین تفکری توانستیم حدود ده سال ما بعنوان مدرسین و ایشان بعنوان ریاست دانشکده در کنار همدیگربا همکارانی چون  اصالت-  تیموری-  حاتمی-  دیبا- ایوازیان- ساعد سمیعی - مرحوم ابوالقاسمی - مرحوم عسکری - مرحوم مزینی -  طبیبیان - گلندیان - پوربزرگی - صرام - حسامیان - باور - فلامکی - مهدوی و اعضاء گروه هنرهای تزئینی و موسیقی و دیگران دانشکده هنرهای زیبا بطور ائم و گروه معماری وشهرسازی  دانشگاه تهران را در ردیف بهترین دانشکده های ایران و خارج از ایران پایه سازی نمائیم.

در بحث ها و کنفرانس های معماری و شهر سازی که در ان زمان برگذار میگردید دکتر میرفندرسکی با ان نحوه صحبت گرم و عمیق خود میتوانست ساعت ها ما را در تفکرهای معمارانه و شناخت مفهومات آن غرق نماید.

از خاطره های بسیار زیادی که از این دوست و رئیس خود دارم میتوانم از گرد هم ائی کنگره های معماری اصفهان - شیراز - ارگ بم و غیره یاد کنم که در این کنگره ها او توانسته بود با همکاری روئسای بعدی دانشکده بهترین و معروفترین معماران و شهر سازان دنیا را به ایران دعوت نمایند.

تصور میکنم که بدون شک این گردهم ائی ها بهترین موقعیت ها را برای درک مفاهیم معماری از نقطه نظر جهانی در اختیار معماران و مدرسین معماری و شهر سازی دانشگاه های آن زمان قرار داد و این خود باعث آن گردید که طرحهائی که در آن دوره عملی شد پرانتزی موفق در دوران معماری مدرن ایران بود.

شخصیت دکتر میرفندرسکی را میتوان در این مقیاس بیاد آورد که وجود و تفکر ایشان علاوه بر اینکه باعث انقلابی فرهنگی در روند آموزش معماری گردید ایشان همیشه بعنوان نقطه عطف بسیار دوست داشتنی برای دیگران بود و وجودش در هر جمعی کششی بسیار توانا را مطرح مینمود.

در دوران ریاست دانشکده دکتر میرفندرسکی معماران معروفی چون آلوار آلتو - برونو زوی - کوارونی - کنزوتانگه و دیگران به ایران دعوت شدند که توانستند روند آموزشی معماری دانشکده را در جهتی که پیشرفت مینمود تائید نمایند و راهکارهائی بس ارزشمند به اساتید بشناسانند.

بیاد دارم زمانی که معمار معروف آاوار آلتو به ایران سفر کرده بود بعد از کنفرانس خود در دانشکده هنرها بدیدن کارهای دکتر میرفندرسکی وخانم فتانه همسرشان رفته بود این دو واقعا خوشحال بنظر میرسیدند چون آلتو از کارهایشان بعنوان کارهای موفق تعریف و تمجید نموده بود و ما از اینکه از کارهای رئیس و همکار عزیزمان فتانه تعریف شده بود بسیار خوشحال بودیم. 

فرزندان دکتر میرفندرسکی و همسرشان خانم دکتر فتانه با دو دختر من تقریبا همسال بودند و خاطرات زیادی از جشنهای تولد این کودکان با هم و در نتیجه گردهم ائی دوستان و همکاران ان دوران من و همسرم بیاد داریم .

بسیار غمگین هستم که چنین انسان ارزشمند و متفکر از نظر فیزیکی در میان ما نیست ولی مطمئنا تفکرات و احساسات او در وجود دوستان و همکاران موج میزند.

 

ایرج شهروز تهرانی - تهران - تیرماه 1388

  

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/بیاد-محمد-امین-میرفندرسکی/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/8132