امین ابراهیمی دهکردی

آرشیتکت و طراح شهری کارشناسی معماری، کارشناس ارشد طراحی شهری و جامعه شناسی، دکترا برنامه ریزی شهری. پست الکترونیک : i.ebrahimiamin@gmail.com a.ebrahimi.dehkordy@maziar.ac.ir سوابق علمی و حرفه ای عضو هیئت‌علمی دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه مازیار ؛رویان، مازندران. مدیر دفتر همکاری های علمی و بین الملل دانشگاه-OISC مدیرعامل شرکت مشاوره معماری ، شهرسازی و منظر دانو مشاور علمی مرکز مطالعات و…

افشین اخلاص پور

مهندس معمار- مديرعامل مهندسان مشاور ستاوند ساز تهران عضو موسّس (1378) و مديرعامل (از1384)  مهندسان مشاور ستاوندساز تهران. عضو و عضو هیئت مدیره(هفتم و هشتم) کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران. عضو انجمن مفاخر معماری ايران و عضو انجمن علمی فضای نوی معماری ايران. عضو موسس کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره دوراول. معمار (برگزیده) ازفهرست کتاب IRAN…

لیدا اسلامی

سوابق فردی: نام : لیدا اسلامی پست الکترونیکی: lida.eslami@srbiau.ac.ir سوابق و مدارک تحصیلی لیدا اسلامی: دکترای تخصصی معماری- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران-1397  کارشناسي ارشد نا پیوسته معماري منظر- دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران-1385  کارشناسي ارشد پیوسته معماري-  1382 سوابق حرفه ای:  مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره مهندسین مشاور هرم پی 1394 تا کنون  عضو و رییس…

امیرپویا اصغری

مشخصات کلیدی امیرپویا اصغری: نام و نام خانوادگی : امیرپویا اصغری تاریخ و محل تولد : 13/3/1355 - تهران همکاری با مهندسین نقش جهان - پارس : 1373 تا 1395 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مؤسسه معماری میرمیران:از سال 1392 تا 1395 * از سال 1373 تا سال 1395 فعالیت در بخش­های معماری - طراحی شهری و شهرسازی، اجرائی و…

شهاب الدین ارفعی

متولد:فارس , 1332 کارشناس ارشد معماری دانشگاه تهران , 1367 عضوانجمن مفاخر معماری ایران عضوموسسه فرهنگیایکوموس ایران ( شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی ) عضو شورای گروه معماری جامعه مهندسان مشاور ایران دریافت‌کننده لوح اخلاق و نیایش در حوزه معماری مشاغل گذشته شهاب الدین ارفعی : سرپرست تیم طراحی برج سپهر , شرکت آ.اس . پ  ,…

کمال الدین ایمانی

ﻣﺤﻞ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ : ﺗﻬﺮان ـ 1327 1 ـ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ - ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﻲ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺪف - ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤﺎري ـ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 2 ـ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ - اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ - ﻓﺮاﻧﺴﻪ 1355 1356 1360 ﺗﺎﻛﻨﻮن 1393 ـ 1398 3 ـ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي - ﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎري در ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور دﺗﺎي 1354 ـ…

سیدحشمت الله اطیابی

کاردانی  مهندسی معماری گرایش: هنر موسسه/دانشگاه: اصفهان (خوراسگان) - آزاد اصفهان کارشناسی  مهندسی شهرسازی گرایش: هنر موسسه/دانشگاه: هنر و معماری پارس - غیرانتفاعی تهران کارشناسی ارشد  طراحی شهری گرایش: شهرسازی موسسه/دانشگاه: هنر و معماری پارس - غیرانتفاعی تهران دانش آموخته دانشگاه اصفهان در رشته معماری و در دانشگاه هنر و معماری پارس در رشته شهرسازی و طراحی شهری در مقطع…

حبیب اله شیبانی

متولد 1328 تبریز سوابق تحصیلی: اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1353 عناوین و سمت ها: لوح افتخار اولین جشنواره مهندسی، مشاور ماندان 1375 لوح افتخار دومین جشنواره مهندسی، مشاور ماندان 1378 نشان پیرنیا، مشاور ماندان 1379 رئیس هیات مدیره و طراح ارشد مهندسین مشاور ماندان از 1362 مشاغل و مسئولیت های گذشته همکاری با…