نام و نام خانوادگی: افشین اخلاص پور
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

مهندس معمار- مدیرعامل مهندسان مشاور ستاوند ساز تهران

 • عضو موسّس (۱۳۷۸) و مدیرعامل (از۱۳۸۴)  مهندسان مشاور ستاوندساز تهران.
 • عضو و عضو هیئت مدیره(هفتم و هشتم) کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران.
 • عضو انجمن مفاخر معماری ایران و عضو انجمن علمی فضای نوی معماری ایران.
 • عضو موسس کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره دوراول.
 • معمار (برگزیده) ازفهرست کتاب IRAN CONTEMPORARY ARCHITECTURE ۲۰۱۷وسی سال فعالیت مستمربرای معماری ساخته یا تدوین یافته داخلی و بین المللی .
 • عضوهیات علمی سابق ، سرپرست دانشکده و مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ، استاد راهنما ، مشاور ، داور و مدرّس مدعوّ معماری آزاد کرمان ، زنجان ، بین الملل قشــم ، تهران جــنوب ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶، طـرّاحی  معــماری ، مرمــت ، طرح نــهایی و پــایــان نامـه های کارشــناسی و کارشناسی ارشــد معــماری و شــهرسازی .
 • دستیارآموزشی دکتر منصورفلامکی ، دکترخسرو بزرگی ، دکتر هما ایرانی بهبهانی ، دروس مبانی نظری معماری و مرمّت ،طرّاحی معماری دوره ی کارشناسی ارشد ۱۳۷۶تا ۱۳۷۸ .
 • دبیر ( و داور ) برگزارکننده ی مسابقه ی محدود نمای ساختمان بهمنیار کرمان اسفند
 • مـــشاور معماری و شـــهرسازی پروژه نجات بخشی میـــراث فرهنگی بــم و ارگ و مســئول تدوین سند حریـــم شصت و سه اثر تــاریــخی و ارگ شــهر بــــم ۸۶-۱۳۸۲ .
 • همــکار تهیّه کننده ی مطالعات و ضوابط راهــبردی طرّاحی در بم و ارزیابی الگوهای مسکن تک واحدی با مهــندس هادی میـرمیـران برای شورای معماری بم ، ۸۳ -۱۳۸۲ .
 • مشاورطرّاحی دفتر نمایندگی(محصولات خانگی) BOSCH ، SIEMENS ،ufesa   ، gorenje   شرکت سیهاوی ایران ، برنده ی اوّل طرح و اجرای دو دوره نمایشگاه بین المللی تهران ۸۳-
 • فعالیّت ویژه ی طرّاحی در مناطق آزاد تجاری کیش ، چابهار ، قشم و بندر انزلی ۸۳-۱۳۷۳.
 • همکارحرفه ای درطرح های توسعه شهری و مرکز شهر جوپار ، شهرک خانه زریسف و کاخ استانداری کرمان و نوسازی محلّه جوادیه تهران با دکتر منصور فلامکی ۷۲- ۱۳۷۱.
 • همکار در طرح ها وبرنامه ریزی های شهرک واوان ، آماده سازی هزار هکتاری باغین ، آمایش توسعه استان کرمان افق ۱۳۹۰و مدیر طرح هادی ملارد ، با مهندسین مشاور توسعه خانه سازی ایران ۷۴- ۱۳۷۰ .
 • تهیّه و ارائه کننده چند طرح تحقیق احیای سرزمین ، حریم گذاری ثروت های فرهنگی ، باززنده سازی و آسیب شناسی برای ارگ بــم به معاونت وقت جهانگردی و توسعه وزرات  فرهــنگ و  ارشــاد  اســـلامی ،  فرمانــداری  بــم ، دکــتر باقــر آیــت الله  زاده  شـــیرازی ، کنــگره  اوّل  تاریـــخ  مــعماری  و شــهر ســازی  بــم ،   ۷۴- ۱۳۷۰ .
 • پژوهش و بازشناسی ( مشترک ) آب انبارهای شهر کاشان ، پای درس محمّد کریم پیرنیا ۶۹-۱۳۶۸.
 • کارشـــناس ارشـــد مـــعماری از دانشکده هــنرهای زیــبای دانشــگاه تهران ۱۳۷۵با پایان نامــه باززنــده سازی جامــع بازار ارگ بم به راهنــمایی دکـتر منصور فلامکی .
 • دیپلم ریاضی و فیزیک رتبه ی اوّل استان کرمان ، شرکت کننده ی المپیاد ریاضی کشوری ، شاگرد اوّل کنکور اختصاصی ورودی رشته معماری خرداد ماه
 • برگزیده ی مسابقه ی ایده پردازی، برنامه ریزی و طراحی در راستای توانمند سازی در تامین مسکن(جایزه ملی معماری با طرح برتر وزارت راه و شهرسازی)
 • برنده ی (برگزیده رتبه دوم) مسابقه ی بین المللی ایده هایی برای انطباق وکاربری وبازآفرینی کارخانه سیمان ری، سازمان نوسازی شهرتهران ۱۳۹۹.
 • تهیه ی طرح مرمت خانه ای از معماری وارتان ( خانه ی گفتمان شهر و معماری )، مشاور شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی۹۴-۱۳۹۳ .
 • برنده ی اوّل و طرح برگزیده (مسابقه ی طرّاحی سردر و مجموعه ی ورودی مجتمع معدنی وصنعتی گل گهرسیرجان )۹۲-۱۳۹۱.
 • مولف کتاب جماران(حاصل از بازشناسی و طراحی)، سازمان زیبا سازی شهر تهران و دفتر پژوهش های فرهنگی، تابستان ۱۳۹۰.
 • شرکت کننده ی در سوّمین کنگره تاریــخ معــماری و شهر ســازی بم ، پانل ساخــتار بــم ، طرّاحی شهری بلوک بازار و باز تــولید زبــان مــعماری بومــی ، فروردیــن ۱۳۸۵.
 • شرکت کننده ی در ( جایزه (CITY SCAPE ARCHITURAL REVIEW AWARD CARA 2007 ) بهترین های طرّاحی در مناطق پیشروی جهان در حال توسعه ، گروه بــناهــای مذهبــی و عمــومــی ) مذهبی: طــرح  معــماری مســجد قــصر حمیــد بـم ،  عــمومــی: طــرح  بازسازی مـجــموعه شــهری بــازارهــای  قدیــم بـــم.
 • دبیــر بــرگزار کنــنده ی کارگاه تخصــصی بررســی طرح جامــع بــم ، برگزار کنـندگان : شــورای اسـلامی شـهر بــم ، شـهرداری  بــم ،  UNDP  ۲۱ و ۲۲  خــرداد  
 • برنــده ی اوّل ( مشـترک ) ، طرّاحی ( هـمکار ) مــسابقه ی باز زنده ســازی و مــعماری داخــلی بنـــاهای تاریــخی ( مجــله معمار ) ، عمــارت دیـوانخـانه  شــیراز ۱۳۸۰.
 • شرکت کننده ی در دوّمین کنگره معماری و شهرسازی بم ، پانل گونه گونی آثار کهن در سرزمین کرمان – بازشناسی و رلوه، راهنمایی ساخت ماکت  انحصاری ۵۰۰/۱ ارگ بم و  فعالیت های دانشکده معماری آزاد کرمان، فروردین ۱۳۷۸.
 • تهیّه ی رساله پژوهشی ( مشترک ) برای سازمان میراث فرهنگی ، مسکن عشـایر ایل افشار ، پیش و پس از اسکان دوره ی پهلوی در استان کرمان ۷۴-۱۳۷۳.
 • شـــرکت کنــنده ی دردوّمــین کــنفرانس دانشــجویی عمــران ، دانشــگاه تــهران ، مســئول کارگـاه تخصـصی بخــش معــماری ، بافتــ های تاریـخی ۱۳۷۳.