هم اندیشی معماران و مسوولیت اجتماعی - مورخ 5 بهمن ماه 1390