گزارش تصویری-یادبود دکتر منوچهر مزینی-تهران-واحد علوم تحقیقات-دانشگاه آزاد اسلامی-بهمن 1388

یادبود دکتر منوچهر مزینی-تهران-واحد علوم تحقیقات-دانشگاه آزاد اسلامی-بهمن ۱۳۸۸