رونمائی کتاب تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران تالیف دکتر حسین سلطان زاده - مورخ 12 بهمن 1390