کورش فتحی

سوابق تحصیلی :

 • فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته مدیریت دانشگاه تهران-دانشکده مدیریت سال 1395
 • فارغ التحصیل شهرسازي- طراحی شهري از دانشگاه تهران - دانشکده هنرهاي زیبا سال 1381
 • فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد معماري از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)سال 1376

سوابق آموزشی:

 • استادیار سید هادي میرمیران- طرح معماري 7- دانشگاه آزاد شیراز سال تحصیلی 1380
 • سوابق علمی، تحقیقاتی و پژوهشی:
 • مطالعه ساختار کالبدي مساجد و مدارس اصفهان
 • انجام مطالعات تاثیر خیابانهاي جدید بر بافتهاي قدیم شهري
 • بررسی مجتمعهاي مسکونی در بافتهاي قدیم و جدید شهري
 • بررسی و مطالعه مجتمعهاي آموزشیدانشگاهی
 • انجام مطالعات ساختار و استخوانبندي شهرهاي ایران

شرکت در مسابقات معماري :

 • جزء10 طرح برگزیده سینماي آزادي تهران
 • شرکت در جشنواره ساختمان- به عنوان طرحهاي برگزیده مسکن ایده آل
 • مسابقه مجتمع مسکونی شهید عراقی-انتخاب جهت اجراي پروژه
 • طراحی معماري نما مجتمع مسکونی کامرانیه-تقدیر شده از طرف برگزارکنندگان
 • شرکت در مسابقه طرح بدنه سازي خیابان چهارباغ اصفهان (همکار طراحی مهندسین مشاور نقش جهان پارس)
 • شرکت در مسابقه طرح کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران (همکار طراحی مهندسین مشاور نقش جهان پارس)
 • داراي لوح تقدیر از نظر کیفیت طراحی و تفکر در طراحی مسکن- شهر بم( مشاور بنیان طرح و تدبیر)
 • تقدیر شده از طرف شرکت عمرانی شهرداري تهران بابت طراحی باغ رفاهی شهرداري تهران(مشاور هفت بنا و عمارت)
 • برنده رتبه اول مسابقه بعد چهارم نماي شهري جهت پروژه عمارت نشاط از طرف معاونت شهرسازي شهرداري تهران
 • نمونه پروژه هاي اجرایی منتخب چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی:

فعالیت ها

 • زمستان 1394
  الگوهای قدیم در کالبد جدید-نشریه معماری و ساختمان
 • تابستان 1390
  مجتمع مسکونی کامرانیه (تهران) - نشریه بین المللی(Summer Autumn 2011) 2A (Architecture Art)
 • تابستان 1390
  مجتمع مسکونی کامرانیه (تهران) - نشریه معماري و ساختمان
 • زمستان 1384
  پروژه مسکونی هامون - نشریه معماري و شهرسازي
 • زمستان 1384
  مجتمع شهید عراقی- نشریه معماري و شهرسازي
 • زمستان 1384
  پروژه مسکونی میگون- نشریه معماري و شهرسازي
 • بهار و تابستان 1383
  مجموعه مسکونی لواسان- نشریه معماري و شهرسازي
 • بهار و تابستان 1383
  مجموعه مسکونی تماشا- نشریه معماري و شهرسازي

سوابق حرفه ای

 • عضویت در مهندسین مشاور نقش جهان پارس در سمت همکار طراحی/ 1382-1372
 •   طراحی محور خدماتی (قنات) شهر جدید بهارستان
 •   طراحی آماده سازی 200 هکتار اراضی سپاهان شهر
 •   طراحی مجموعه های فرهنگی شیراز (دروازه کارون)
 • طراحی محوطه سازی مجلس شورای اسلامی
 • طراحی ایستگاههای مترو حقانی و همت
 •   طراحی ساختمان استانداری تهران
 • طراحی ساختمان کتابخانه مرکزی شیراز
 • طراحی ساختمان مجموعه ورزشی مرکز فرهنگی رفسنجان
 • طراحی ساختمان عمومی عسلویه
 • طراحی مرکز اطلاعات نوآوری و فن آوری پارک پردیس
 • طراحی مجتمع فرهنگی و هنری باغ نساجی شیراز
 • عضویت در مهندسین مشاور هفت بنا و بنیان طرح و ساخت در سمت طراح از سال 1382 تاکنون

مجتمع های مسکونی

 • طراحی و نظارت برج تماشا
 • طراحی مجتمع مسکونی باغ مینیاتور
 • طراحی 2000 واحد مسکونی شهرستان بم
 • طراحی و نظارت مجتمع مسکونی صفائیه یزد
 • طراحی و نظارت برج های هفت گانه مجتمع امین
 • طراحی و اجرا مجتمع مسکونی کامرانیه
 • طراحی و اجرا مجتمع مسکونی فاتح
 • طراحی و اجرا مجتمع مسکونی عمارت نشاط
 • طراحی و نظارت برج نگین ایثار خاورمیانه

مجتمع تجاری

 • طراحی و نظارت مجتمع تجاری بلور
 • طراحی و اجرا مجتمع تجاری صاحبقرانیه
 • طراحی و نظارت مرکز خرید دی
 • طراحی و نظارت مجتمع تجاری شوش
 • طراحی مجتمع تجاری و اداری اروند
 • طراحی مجتمع تجاری و اداری هروی
 • طراحی مجتمع تجاری و اداری اندرزگو
 • طراحی مجتمع تجاری و اداری فرمانیه

 

مجتمع فرهنگی -تفریحی

 • طراحی مجتمع فرهنگی شهر کتاب
 • طراحی و نظارت مرکز آموزش شهرداری تهران
 • طراحی و نظارت مجتمع تفریحی رفاهی کارکنان شهرداری
 • طراحی ونظارک شهرک ویلایی تفریحی سیمای قو
 • طراحی مجموعه ورزشی اسکی روی چمن پارک چیتگر
 • طراحی شهرک تفریحی و توریستی امیر منصور

 

مجتمع گردشگری

 • طراحی هتل پنج ستاره میراژ کیش
 • طراحی هتل ورزشی پارک چیتگر

مجتمع اداری

 •  طراحی ساختمان گمرک بجنورد
 • طراحی پایانه مرزی سرو
 • طراحی و نظارت مجتمع اداری بیماری خاص
 • طراحی و اجرا مجتمع اداری عمارت دولت
 • طراحی و نظارت ساختمان اداری دریاچه شهدای خلیج فارس
 • طراحی مجتمع اداری قانون تردد سرو
 • طراحی و نظارت مجتمع اداری سایه

 

ویلای مسکونی

 • طراحی و اجرای ویلای مسکونی میگون نو
 • طراحی و اجرای ویلای مسکونی لواسان
 • طراحی و نظارت ویلای مسکونی سینک
 • طراحی ویلای مسکونی سرخاب
 • طراحی و اجرای ویلای مسکونی میگون

 

 • عضویت در مهندسین مشاور بنیان طرح و ساخت در سمت رئیس هیئت مدیره از سال 1382 تا کنون
 • عضویت در مهندسین مشاور هفت بنا و عمارت در سمت رئیس هیئت مدیره از سال 1382 تا 1394
 • عضویت در مهندسین مشاور خاک پی آزما در سمت نائب رئیس هیئت مدیره از سال 1382 تاکنون
 • مشاور عالی در شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران از سال 1391 تاکنون

 

 

Kourosh Fathi

Educational background:

 • Doctorate of Business Administration (DBA)- Faculty of Management - University of Tehran- Tehran 2016
 • Master of urban designing - university of Tehran Fine Art -Tehran 2002
 • Master of Architecture - Islamic Azad university of Isfahan 1997

Teaching background:

 • Hadi Mimiran̛ s Assistant professor- 2001

Research background:

 • Studying the framework of mosque and school in Isfahan
 • Studying the effect of the new streets on the older ones
 • Studying the residential places in new & old parts of the city
 • Studying the educational places
 • Studying the framework of cities in Iran

Architectural competitions & awards

 • One of the ten selected designs for the "Azadi"cinema complex
 • Attending in building festival as one of the outstanding designs
 • Designing the façade of "Kamranieh" residential complex (honored by the holders)
 • Achieving the first place at the "Charbagh"body designing competition in Isfahan ( as the designer assistant at "NJP" company)
 • Achieving the first place at the national library designing competition Isfahan ( as the designer assistant at "NJP" company)
 • Achieving the award of "the quality of design in residential complexes" in "Bam"
 • Honored by municipality for designing the "Refahi" park of Tehran
 • Achieving the first place of "the forth face of urban façade " for the "Neshat" building project from the Tehran municipality

The national & international magazines published projects:

 • "Kamranieh" residential complex - "Memari & Shahrsazi" magazine spring & summer of 2005

Career background

 • Land Preparation Plan of Sepahan Shahr( 200 Hectares)
 • Membership of "NJP" Architecture company as the designer assistant (1994-2004)
 • Designing the subterranean of the new city of "Baharesten"
 • Designing the entertainment center in "Shiraz"
 • Landscaping the Islamic consultative assembly
 • Designing the metro stations named "Haqani" & "Hemmat"
 • Designing the Tehran Governor building
 • Designing the central library of shiraz
 • Designing the sport Centre of "Rafsnjan"
 • The IT central park of "Pardis" park
 • The Art Centre of "Baghe Nasaji" in Shiraz
 • Designing the "Asalouyeh" public building
 • Chairman of the board  at the "Haft Bana & Emarat" company (2004-2015)

Residential complexes:

 • Designing & supervising of "Tamasha" tower
 • Designing the "Miniator" garden Residential tower
 • Designing 2000 Residential units in "Bam"
 • Designing & supervising "Amin" towers (7 towers)
 • Designing & supervising "Kamranieh" Residential complex
 • Designing & supervising "Safaeie Yazd" Residential complex
 • Designing & supervising "Fateh" Residential complex
 • Designing & supervising "Neshat" Residential complex
 • Designing & supervising "Negin Khavarmianeh" Residential complex

Shopping center:

 • Designing & supervising "Bolour" shopping mall
 • Designing & consulting "Sahebgharranieh" shopping Centre
 • Designing & supervising "Dey" shopping Centre
 • Designing & supervising & supervising  "Shoush" shopping mall
 • Designing "Arvand" shopping Centre and administrative office
 • Designing "Andarzgoo" shopping Centre and administrative office
 • Designing "Heravi" shopping Centre and administrative office
 • Designing "Farmaniyeh" shopping Centre and administrative office

Sport / Entertainment centers:

 • "Asb Bolourin" equitation complex
 • Designing & supervising  Educational Centre of Tehran municipality
 • Designing & supervising  entertainment Centre of Tehran municipality
 • Designing Grass skiing of "Chitgar" park
 • Designing "Amir Mansour" tourist town
 • Designing the "Arzhantin" book city

Tourist centers:

 • Designing  "Miraj" five stars hotel in "Kish"
 • Designing  Sporty hotel of "Chitgar"park

Administrator offices:

 • Designing The customs department of "Bojnourd"
 • Designing The "Sarv" Terminal
 • Designing & supervising The "Bimarihaye Khas" administrator office
 • Designing & consulting The "Dowlat" administrator office
 • Designing & supervising "Shohdaye Khalije Fars" lake administrative office
 • Designing & supervising "Sayeh" administrative complex
 • Designing the "Sarv" frequency law residential complex

 

 

Villas: 

 • Designing & consulting The "Meygoon No" villa
 • Designing & consulting The "Lavasan" villa
 • Designing & supervising the "Sink" villa
 • Designing "Sorkhab" villa
 • Designing & consulting The "Meygoon" villa

 

 

 • Chairman of the board  at the "B.T.S" company (2004 until now)
 • Chairman of the board  at the "Haft Bana & Emarat" company (2004-2015)
 • Vice chairman of the board  at the "Khak pey azma" company (2004- until now)
 • Advisor of Tehran municipal Development Company (2013- until now)