نام و نام خانوادگی: خوبچهر کشاورزی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است
 • متولد ۱۳۲۳ کرمان
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۴۹
 • رئیس هیئت مدیره مهندسان مشاور معماری و محیط

مشاغل و مسئولیتهای گذشته

 • همکاری با مهندسان مشاور سام کرمانی
 • همکاری با مهندسان مشاور عبدالعزیز فرمانفرمائیان و همکاران
 • کارشناس معماری وزارت آبادانی و مسکن
 • کارشناس مسئول دفتر فنی دانشگاه کرمان
 • کارشناس معماری صندوق مشترک شهرداریها

فعالیتهای حرفه ای

 • نظارت بر تهیه طرح جامع کلاردشت، دشت نظیر، بهبهان در وزارت آبادانی و مسکن
 • تهیه طرح کارخانه فرش ماشینی زرند کرمان
 • تهیه طرح مجتمع آموزشی فرهنگی رشید فرخی کرمان
 • تهیه طرح میادین رشت
 • برنامه ریزی فیزیکی فضاهای آموزشی، خدماتی، رفاهی دانشگاه اراک
 • همکاری در تهیه طرح جامع دانشگاه اراک
 • همکاری در تهیه طرح دانشکده علوم پایه اراک
 • تهیه طرح کوی اساتید دانشگاه کرمان