نام و نام خانوادگی: یزدان هوش ور
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است
 • متولد۱۳۱۶ تهران
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۴۳
 • طی دوره عالی شهرسازی در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۴۵
 • عضو هیئت مدیره مهندسان مشاور معماری و محیط

مشاغل و مسئولیتهای گذشته

 • معاون مدیر کل فنی وزارت کشور
 • معاون عمرانی استانداری کرمان
 • عضو شورای صندوق مشترک شهرداریها
 • مدرس مدعو دانشگاه آزاد واحد جنوب
 • مدرس مدعو موسسه آموزش عالی نهاوند

فعالیتهای حرفه ای

 • مدیر طرح جامع دانشگاه اراک
 • مدیر طرح دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک
 • مدیر طرح کلیه ساختمان های آموزشی و غیر آموزشی پردیس دانشگاه اراک
 • مدیر طرح محوطه سازی دانشگاه اراک
 • مدیر طرح توسعه و عمران بندر لنگه و بندر گنگ
 • مدیر طرح جامع شهرستان بندر لنگه
 • مدیر طرح های تفصیلی بندر لنگه و بندرگنگ