نام و نام خانوادگی: آقای دکتر محمود اژدری
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: وجود ندارد

شرح مختصری از زندگی

معمار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه معماری، شهرسازی

تحصیلات

دکتری  معماری

گرایش ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ معماری

موسسه/دانشگاه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش – آزاد

مرکزی، تفرش

ورودی سال  ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد  مهندسی معماری

گرایش ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ معماری

موسسه/دانشگاه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان – آزاد

اصفهان، کاشان

۱۳۹۳ –  ۱۳۹۸

کارشناسی  مهندسی معماری

گرایش ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ معماری

موسسه/دانشگاه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ موسسه آموزش عالی آ.ب.آ – غیرانتفاعی

قزوین، آبیک

۱۳۹۰ –  ۱۳۹۳

کارشناسی  مهندسی معماری

گرایش ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ معماری

موسسه/دانشگاه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ موسسه آموزش عالی آ.ب.آ – غیرانتفاعی

قزوین، آبیک

۱۳۹۰ –  ۱۳۹۳

سوابق تدریس

استاد معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

استاد معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

مدرس مدعو – گروه معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

 

مدرس مدعو – گروه معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

 

سوابق علمی، پژوهشی و تحقیقاتی (کتاب، مقالات، سمینار و کنفرانس ها و ...)

کارشناس ارشد معماری و طراحی

شرکت سامانه های صنعتی پایدار (SIS)

تهران

کارشناس معماری

ستاره اطلس پارس

کارشناس معماری

مهندسین مشاور موژدا و همکاران

تهران

کارشناس معماری

مهندسین مشاور شیوا اطلس

تهران

سوابق پژوهشی، تألیف کتاب و مقاله

کتاب طراحی معماری برج مسکونی با رویکرد معماری اکولوژیک و پدافند غیرعامل

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ انتشارات صالحیان

مهر ۱۳۹۹

شابک: ‏‫978-622-2145-89-7

لینک مرتبط ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7319927

کتاب معماری دیپلماتیک؛ طراحی سفارتخانه

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ انتشارات جالیز

آبان ۱۳۹۹

شابک: 6-263351-622-978

لینک مرتبط ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7392853

کتاب ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻤﺎری                    

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ انتشارات صالحیان

اردیبهشت ۱۴۰۰

شابک: ‫978-622-214-765-5

لینک مرتبط ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7599899

کتاب جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اختر‌شناسی

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ انتشارات صالحیان

اردیبهشت ۱۴۰۰

شابک: ‫978-622-214-737-2

لینک مرتبط ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7601807

کتاب ﺟﺴﺘﺎری در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ                                         

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ انتشارات صالحیان

اردیبهشت ۱۴۰۰

شابک: ‫978-622-214-737-2

لینک مرتبط ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7600858

کتاب ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎری در ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار                    

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ انتشارات صالحیان

اردیبهشت ۱۴۰۰

شابک: 9-738-214-622-978

لینک مرتبط ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7603478

کتاب معماری، شهر، تمثیل

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ انتشارات صالحیان

۱۴۰۰

شابک: 8-892-214-622-978

لینک مرتبط ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏

https://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/8737745

مقاله بادگیر؛ نگین فراموش شده معماری در فرآیند تولید برودت در معماری سبز

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

۱۳۹۵

مقاله از کاروانسرا تا هتل؛ حلقه گم شده آموزش طراحی معماری ایران

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

۱۳۹۵

مقاله هویت در معماری؛ میراث فراموش شده معماری اسلامی در معماری و شهرسازی معاصر

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان

۱۳۹۵

مقاله تعادل و تقارن طرح معماری؛ اصول زیبایی سنجی در معماری سنتی

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، استانبول – کشور ترکیه

۱۳۹۵

مقاله آیین جوانمردی و طریقت معماران؛ اصول اخلاق حرفه‌ای معماران در گذشته و جایگاه خالی آن در اخلاق حرفه‌ای معماران معاصر                    

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

۱۳۹۶

مقاله هویت ایرانی در معماری؛ نگین بی بدیل معماری ایرانی اسلامی

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ اولین کنگره بین المللی تحقیقات نوین و پیشرفته در علوم و فناوری، تهران – ایران

۱۳۹۶

مقاله معماری و فرهنگ؛ تأثیرات فرهنگی و نقش آن بر معماری بومی

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

۱۴۰۰

مقاله آرمان شهر از منظر و دیدگاه معماران و فیلسوفان مشرق و مغرب زمین

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

۱۴۰۱

مقاله نور و جلوه‌های آن در معماری؛ عنصری اجتناب ناپذیر در معماری و پایداری انرژی

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

۱۴۰۱

مقاله ریاضیات و معماری؛ اصول هندسه در معماری تکه‌های سازنده

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

۱۴۰۱

مقاله فلسفه معماری ایران؛ اوج خلاقیت در زمان، فضا، مکان و فرم

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران

۱۴۰۱

مقاله زبان مشترک معماری و روانشناسی؛ دیدگاه های تشریح و یابش روان شناسی محیط در طراحی داخلی

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران

۱۴۰۱

مقاله طراحی معماری فضاهای آموزشی از منظر روانشناسی محیط

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران

۱۴۰۱

Utopia from the View of Western and Eastern Architects and Philosophers

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ Clinical Cancer Investigation Journal

۱۴۰۱

Clinical Cancer Investigation Journal, (2022), Vol 11, No 1, Paper ID: CCLS220488

سوابق حرفه ای (پروژه، طراحی و ...)

کارشناس و ناظر معماری

بیمارستان رازی

تهران

سوابق خارج از حرفه (هنر، ورزش، سیاست و ...)

   افتخارات و عضویت در کمیته علمی و داوری

عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه زیر ساخت‌های شهری                       

۱۴۰۰

عضو کمیته علمی و داوران یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوری‌های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران                       

۱۴۰۰

عضو کمیته علمی و داوران ششمین همایش بین‌المللی افق‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی                       

۱۴۰۰

عضو کمیته علمی و داوری چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

۱۴۰۰

عضو کمیته علمی و داوران بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری

۱۴۰۰

عضو کمیته علمی و داوران نخستین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری                       

۱۳۹۹

عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه پژوهش‌های نوین در مدیریت کار آفرینی و توسعه کسب و کار                       

۱۳۹۹

عضو کمیته علمی و داوران فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

۱۳۹۹

عضو کمیته علمی و داوران پنجمین همایش ملی فناوری‌های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران

۱۴۰۱

عضو کمیته علمی و داوران نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران

۱۴۰۱

عضو کمیته علمی و داوران نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران

۱۴۰۱

عضو کمیته علمی و داوری سومین همایش علمی پژوهشی و نخستین همایش بین‌المللی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

۱۴۰۱

عضو کمیته علمی و داوران دوفصلنامه فرهنگی هنری گلبانگ

۱۴۰۱

عضویت در مجامع و سازمان ها

عضو کمیته ارتباطات و انتشارات

انجمن آموزش مهندسی ایران

تهران

   عضویت‌ در انجمن ها و سازمان ها

عضو همکار مؤسسه مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان

 

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

 

عضو پیوسته انجمن بتن ایران

 

عضو کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی                                    

 

عضو مادام‌العمر انجمن آموزش مهندسی ایران و عضو کمیته ارتباطات و انتشارات                                   

 

عضو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گروه پژوهشی

 

عضو نویسنده سرای اهل قلم

 

عضو پیوسته انجمن مفاخر معماری ایران

 

عضو وابسته انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 

عضو انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان استان تهران

 

عضو جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

 

عضو نویسنده صندوق اعتباری هنر

 

عضو سازمان مرد نهاد خانه معماران چلیپا

 

عضو سازمان بین‌المللی دانشگاهیان                                   

 

عضو موسسه فرهنگی ایکوموس ایران                                                                       

 

عضویت در کمیته علمی و داوری نشریات

عضو کمیته علمی و داوران دوفصلنامه فرهنگی هنری گلبانگ