نام و نام خانوادگی: آقای مهندس علیرضا عظیمی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است