نام و نام خانوادگی: آقای مهندس مهدی یوسفی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

  • کارشناس ارشد مهندسی معماری
  • کارشناس تکنولوژی معماری
  • محقق و پژوهشگر معماری و سبک زندگی ایرانی
  • بررسی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی بر معماری و سبک زندگی
  • پژوهش و طراحی مدل های احیایی معماری سکونت گاه های روستایی
  • مشاور ارشد مهندسین مشاور
  • مشاور فنی و مهندسی طرح های ملی مسکن و شهرسازی
  • مدیریت و راهبری فرهنگی هنری استعداد ها ی هنری در مناطق شهری
  • و…