نام و نام خانوادگی: خانم دکتر نسیم حسنی میانرودی
متولد: 1365 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۰ مهر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

دکترای شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال