نام و نام خانوادگی: آقای دکتر سیامک پناهی
متولد: 1350 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

محقق، نویسنده و استاد دانشگاه است. تخصص اصلی وی معماری، شهرسازی و فلسفه هنر است. وی فوق دکترای معماری از آمریکا (2022) و دکتری معماری (ph.D)  در زمینه معماری و سینمای معناگرا (۱۳۸۶)  است. فعالیت وی در زمینه معماری، شهرسازی، مرمت، سینما، ادبیات و متون عارفانه است.

سوابق علمی، پژوهشی و تحقیقاتی (کتاب، مقالات، سمینار و کنفرانس ها و ...)

سخنرانی ها:

1- اکسپرسیونیسم، ریشه ها و گرایشها، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، 1380.

2- سینمای اکسپرسیونیسم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدابهر، 1381.

3- منظق فازی، فضای آشوب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، 1381.

4- هندسه فرکتال، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، 1381.

5- نقد و بررسی معماری گروه سایت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، 1381.

6- معماری در فضای تراژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،1382.

7- منطق فازی و تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1382.

8- سهروردی و فلسفه اشراق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1382.

9- فنگ شویی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، 1382.

10- نقد انیمیشن های شاهکار سینما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، 1383.

11- نقد و بررسی معماری گروه سایت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر،1383.

12- نقد دریدا و دیکانستراکشن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،1384.

13- تاثیر معماری بر سینمای معناگرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1385.

14- تاثیر معماری بر سینمای معناگرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، 1386.

15- نقد سینمای هالیوود، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، 1389.

16- هنرهای مفهومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، 1389.

17- منطق فازی و معماری مجازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، 1389.

18- معماری اندیشه و  هنرهای مفهومی، دانشگاه بین المللی قزوین، 1389.

19-  کانسپت و هنرهای مفهومی، دانشگاه ایوانکی، 1390.

20- نشانه شناسی و هنرهای مفهومی، خانه هنرمندان تهران، 1390.

21- پارادایم در معماری،  همایش بین المللی 100 سال معماری معاصر ایران، البرز، 1391.

22- پارادایم در معماری،  دانشگاه بناب، 1391.

23- تاثیر معماری بر تجلی معنا در سینمای معناگرا، کانون معماران معاصر، بهمن 1393.

24- خوانش معنا در ارتباط معماری و سینما، همایش معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی نطنز، 1394.

25- کرج به مثابه یک شهر نامکان، سلسله بحث های گفتمان معماری انجمن معماری و شهرسازی البرز، 1394.

26- اتمسفر، بازخوانی نظرات پیتر زومتور، رونمایی از کتاب اتمسفر، کانون معماران معاصر، 27 مهر 1395.

27- معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، همایش مدرسه ایرانی، 1395.

28- تجلی معماری در سینما، همایش هنرهای فضامند، نشر فضا، 1395.

29- معماری و اتوپیا، بازخوانی نظرات مانفرد تافوری، رونمایی از کتاب معماری و اتوپیا، کانون معماران معاصر، 13 مهر 1396.

30- معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، همایش بندر کنگ، دانشگاه تربیت مدرس، 1396.

31- خانه دوست کجاست؟ هستی شناسی در مینیمال خرد گرا، درس گفتار سوم، شهر در سینما، سینما در شهر، موسسه هنر و معماری، 1396.

32- زیبایی شناسی پست مدرن، گذر از معماری لمپن به معماری کیچ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشتگرد،  آذر ماه 1397.

33- گفتگو (دیالوگ) شماره 8، نگاهی اجمالی به آثار و شیوه طراحی معماری گروه نگین شهر آینده، نظام مهندسی استان البرز، اسفند 1397.

۳۴- معماری و درخت، مرکز معماری ایران،‌به مناسبت روز درختکاری، .۱۳۹۸

35- وندالیسم شهری، معماری لمپن و معماری کیچ، همایش اولین دوره  معماری رویداد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خرداد ماه 1400.

36- هویت شهری، همایش دومین دوره  معماری رویداد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تیر ماه 1400.

37- چشم اندازی به معماری منظر، همایش سومین دوره  معماری رویداد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آذر ماه 1400.

۳۸-نگاهی به حکمت اشراق در معماری (سهروردی و عقل سرخ)، همایش حکمت معماری و شهرسازی، تیرماه 1401.

English Paper

1- The effect of Feng-Shui on urban designing, The First International Scientific Research Conference of Iranian Students (Yerevan-Armenia) 16 – 17 September 2011.

 

2 – The Renovation method for moisture detaching of Hasan khan Bath, the Qajar period, Kermanshah bath, The First International Scientific Research Conference of Iranian Students (Yerevan-Armenia) 16 – 17 September 2011.

 

3- Role of Endogenous Development in Informal Habitation: An Analytical Study, International Journal of Architecture and urban Development, (IJAUD), Volume 1, Issue 1, 2011: 43-46. (ISSN: 2228-7396)

 

4-Analyzing the Architectural Space of Kurosawa’s Movie, “Dodes-ka-den” Considering Three Principal Orders in Jacques Lacan’s psycho-analysis, world applied science journal, 18 (1): 148-158, 2012. (ISSN: 1818-4952)

 

5-The impact of Architectural Landscape Spaces on the Manifestation of Meaning on Kiarostami’ s movie, (Where is the friend’s home?), world applied science journal, 19 (3): 355-365, 2012. (ISSN: 1818-4952)

 

6- Aesthetic historical renovation plan of the Anahita temple in Takht-e- Solomon, Iran.,world applied science journal, 18 (7): 971-981, 2012. (ISSN: 1818-4952)

 

7- The Adaption comparing of nature Presence in the architecture of Qajar houses of Kashan and Tabriz, Middle-East Journal of Scientific Research 13 (4): 507-517, 2013, (ISSN: 1990-9233)

 

8-Defining Elements and Causes of Creating a Sense of Attachment and Belonging to Place by Studying the Interaction between Humans and the Artificial Environment, International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science,Volume 1, Issue 11, 2013: 2027-2040. (ISSN: 2345-2749)

 

9- Louis Kahn position in sustainable architecture, International Journal of Current Life Sciences – Vol.4, Issue, 8, pp. 4399-4407, August, 2014. (ISSN: 2249-1465)

 

 

10- The role of aqueduct in sustainable architectural design in Iran, International Journal of Current Life Sciences, Volume 04, Number 4 ,November 2014:61-71. (ISSN: 2249-1465)

 

11-Architecture Smart Materials: A Revolution in Architecture Smart Materials: Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 4, April 2014, (ISSN 2345-2633)

 

12- Analyzing the city hall through convivial urban space, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

 

13- Study and pathology of Haj Seyyed Ghorban Saray of Hamedan, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

 

14- The impact of Abbasian complex of Kashan  through Taghavi court, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

 

15- Defining minimalism and designing museum with the approach of minimalism, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities,  2015, Volume : 5, Issue :236- 246. (ISSN: 2249-7315)

 

16- The study of strength points, obstacles and quality improving of educations at conservatories of Tehran, Journal of GMP review, 2015; v16 (5).24-33. (ISSN: 1476-4547)

 

17- Evaluation of interactive architecture development influenced with approach of digitalization in design, GMP Review, 2015; V18 (2): 528-542.

(ISSN: 1476-4547)

 

18– Investigation and identification of architecture of the governing spirit on nature (TAO) based on Laozi’s teachings. ,international Journal of Review in Life Science ,5(6), 2015,1284-1289. (ISSN: 2231-2935)

 

19- Genealogy of philosophy of illumination and its elevation by Suhrawardi,

Journal of renewable Natural resources Bhutan, Bhn.J.RNR.Vol 3: 6: 290-302,2015. (ISSN: 1608-4330)

 

20- Evaluating Maranjab Desert capabilities in organizing its potential to become a hub of sustainable ecotourism, Journal of renewable Natural resources Bhutan, Bhn.J.RNR.Vol . 3: 6.: 318-338, 2015. (ISSN: 1608-4330)

 

21-Stable tourism development reviving Iranian historical house of contemporary age sample, ( case study: Mostofi –al- mamalek house in Tehran). International congress in Sustainability on Architecture and Urbanism,  Masdar city, Dubai, 20 Feb.2015.

 

22-Aesthetic and pathology  decorations era monuments, Mostofi –al- mamalek case example, International congress in Sustainability on Architecture and Urbanism,  Masdar city, Dubai, 20 Feb.2015.

 

23- An introduction to critic of feminism through Unfolded-Folding approach.International conference on research in science and technology, Kualalumpur, Malaysia- 14 December 2015.

 

24– Studying the place of intertextuality in Iranian painting ( case by sample: Gajar era), Modern Applied Science , Canadian Center of Science and Education, ,Volumes 10, no 12,  2016. Page 156-164. (ISSN: 1913-1844)

 

25- A semantic Approach to urban graffiti from semiotics viewpoint, International Journal of Architecture and urban Development, (IJAUD), Volume 6, Issue 1, 2016, pages: 85-94. (ISSN: 2228-7396)

 

26- Statue of sign in promoting a sense of architectural space place,(case study: Khan school in Shiraz), Journal of engineering and applied science, 11(5):1104-1112, 2016. (ISSN: 1816-949X)

 

27- Quality improving methods of education at architecture conservatories of Tehran with emphasis on narrative ways of architecture education, urban management, No. 42, spring 2016: 219-234. (ISSN: 1607-2227)

 

28- A Different approach to sustainable architecture based on the sense of place, HERALD journal, National academy of managerial staff of culture and arts, Kyiv 4, 2017: 441-447. (ISSN: 2226-3209)

 

29- Recognition of the component of  Parallax and finding its roots in forming the design philosophy of Steven Holl, Bagh-e-Nazar, Vol. 14, No. 50, 2017: 71-80, (ISSN: 1735-9635)

 

30- The Concept of Architectural Space in Krzysztof Kieslowski’s Cinema: Trilogy Case Study (Blue, White, Red), Geological Survey Circular, Vol (4), No 8 (2017), 309-318

Branch, ISSN: 0364-6017

 

31- Analysis of the Liquid Architecture Ideology Based on Marcos Novak’s Theories, International Journal of Architecture and Urban Development

Vol. 7, No 4 , Autumn 2017, 75-84.

 

32- Interior design based on Forough Farrokhzad poetry, Journal of history culture and art research, vol. 7, No. 1, March 2018, pages:179-193. (ISSN: 2228-7396)

 

33- An investigation on painting and imagery in Zen,  Modern Applied Science, Canadian Center of Science and Education,Voloume 12, no 9,  2018. Pages: 200-208. (ISSN: 1913-1844)

 

34- Representing an identity Model in Architecture with the approach of rereading the roots of bad identity (Case Study: Contemporary Residential

Architecture of Baharestan Neighborhood in Tehran),  Journal: International Journal for Modern Trends in Science and Technology (IJMTST) (Vol.4, No. 10) Publication Date: 2018-10-22

 

35- Inspiration from Nature in the Training of Structural Design in Architecture, Journal: BAGH-E NAZAR Bagh-e Nazar, 15 (68): 59-64 /Feb. 2019, DOI: 10.22034/bagh.2019.81658

 

36- Recognition and Analyzing of the Film Body in Abbas Kiarostami’ s Cinema from the View of Vivian Sobchack’ s Film Phenomenology,

Journal: JOURNAL OF DERAMATIC ARTS AND MUSIC

 

37- Crystallization of Pure Ideas in the Works of Mana (Safavieh Architecture), International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X,  Vol-7, Special Issue4-May, 2016, pp68-80. http://www.bipublication.com

 

38- Effective Factors in Interpretation or Reading the Islamic Architectural Based on Transcendent Wisdom, Naqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, Vol 10 (4), 2021, pp: 295-303

 

39- Light dignity in Islamic Architecture and recognition of its theoretical roots in the Holy Quranic  verses, Naqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, Vol 10 (4), 2021

 

40- A Comparative Study of Illuminationism in the Architecture of Safavid and Contemporary Mosques, Islamic Art Studies, The Institute of Islamic Art Studies, Vol 17 (39), 2020.

 

41- Designing Tehran Information Technology Center Abbas Abad Areas with Cybernetic Architecture Approach, International Academic Journal of Science and Engineering Vol. 3, No.2, 2016, pp. 201-211, ISSN 2454-3896.

 

42- A Study and Analysis of Gérard Genette’s Transtextualite Relationships in  “Istanbul, Memories and City” novel by Orhan Pamuk, Comparative Literature Studies, Vol. 14, No.54, 2020.

 

43- Sociological Analysis of Tehran City in the Cinematic Works of the 1960s and 1970s with an Emphasis on “Brick and Mirror” and “the Cycle” Films, Armanshahr Architecture & Urban Development, Vol. 13, No.30, 2020. pp. 57-67.

 

44A Comparative Study of Illuminationism in the Architecture of Safavid and Contemporary Mosques, Islamic Art Studies, The Institute of Islamic Art Studies, Vol. 17 (39), 2020.

45– Explaining the place of event architecture in the planning of sociable urban spaces based on the thought of Gilles Deleuze and Bernard Tschumi, Journal of Urban Management and Energy Sustainability (JUMES), 5(1): 1-17, 2023.

 

46- From other spaces to non-place, Journal of space and place study, Islamic Azad University of Central Tehran, 2022.Vol. 1, No. 1. (DOI: 10.30495/jsps.2022.1972581.1019)

 

47-Light, a Capable Actor in Distinguishing Space Perception, International Journal of Current Life Sciences, (In the process of acceptance).

 

48- Architectural space manifestation on the basic of  Mevlana and Shams reflections, (In the process of acceptance).

 

49-Elixir of Acme, Investigating the influence of intuition world on creating architectural works, (thrugh the manner of noticing imaginalization and processing conceptualization in architect’s mind approach)

(In the process of acceptance).

مقالات علمی پژوهشی نشریات داخلی:

1- تاثیر فضاهای معماری داخلی در تجلی معنا در فیلم های تخیلی، نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 30. 1386.

2- نقش سینما در انتقاد از معماری و شهرسازی مدرن، نشریه علمی پژوهشی هویت شهر، شماره 2. 1387.

3- فرش شهری، مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ، نشریه علمی پژوهشی هویت شهر، شماره 5. 1388.

4- بررسی و تحلیل گونه شناسی، ریخت شناسی و موضع شناسی معبد آناهیتای تخت سلیمان، نشریه علمی ترويجي اثر، شماره 56. 1391

5- معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، نشریه علمی پژوهشی هویت شهر، شماره 17، 25-34. 1393.

6- خوانش بینامتنی آثار برنارد شومی با تاکید بر مفهوم فضای بینابین، مجله علمی ترویجی پژوهش هنر، شماره 11، 1394.

7-  بهبود کیفی روشهای آموزش معماری در هنرستانهای معماری شهر تهران، با تاکید بر روشهای روایت گونه معماری، نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری، شماره 42، 1395،219-233

8- نقش پارک و فضای باز ی شهری در ایجاد خلاقیت در کودکان، نشریه علمی پژوهشی علوم رفتاری، شماره25.87-98

9- شناخت مولفه پارالاکس و ریشه یابی آن در فلسفه طراحی استیون هال، نمونه موردی: موزه هلسینکی، اکتشافات درون و تسراکت زمان،  نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 14و شماره 50،  71-80، 1396.

10- بررسی و تحلیل روابط ترامتنیت ژرار ژنت در رمان “استانبول خاطرات و شهر، اثر اورحان پاموک، نشریه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات تطبیقی، شماره 50، 1398.

11-  تحلیل فرایند طراحی “موزه معصومیت” بر اساس روایت “موزه معصومیت” اثر اورحان پاموک، نشریه علمی پژوهشی موزه  ها، شماره 49، 1398.

12- بهره گیری از طبیعت در آموزش طراحی سازه در معماری”، ماهنامه باغ نظر، دوره ۱۵، شماره ۶۸، 1397.

13- شناخت و تحلیل تن فیلم در سینمای کیارستمی از منظر پدیدار شناسی فیلم ویوین سوبجاک، نشریه علمی پژوهشی نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، سال نهم، شماره 17،

ISSN 2008-2649 ، پاييز و زمستان 1397 .

14- تبیین مدل دلبستگی به مکان در بستر جهانی شدن، نشریه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره ، 1397. DOI:10.22034/jest.2019.23915.3313.

15- شهر تهران، در تحلیل جامعه شناختی آثار سینمایی دهه 40 و 50 با تاکید بر فیلم های خشت و آیینه و دایره مینا، نشریه آرمانشهر، شماره 30، بهار 1399.

16-چگونگی بازتاب شهر تهران در آثار سینمایی قبل از انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی هنر، نشریه علمی پژوهشی نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره 20، بهار 1399.

17-عوامل موثر در تفسیر یا خوانش معماری اسلامی  بر مبنای حکمت متعالیه، نشریه نقش جهان، شماره 11 -4، زمستان 1399.

18- نقش ساختار سازه ای ساختمان های عمومی درتغییر احساس امنیت شهروندان، نشریه تغییرات اجتماعی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی خلخال، 1399.

19- بررسی تطبیقی حکمت اشراق در معماری مساجد دوره صفویه و معاصر، نشریه مطالعات هنر اسلامی، شماره 17 (39) صفحه 28-56. 1399.

20- تاثیر مولفه های هویتی فنگ شویی بر معماری و شهرسازی، نشریه گفتمان طراحی شهری، پیاپی 4 ، زمستان 1399.

21- بررسی ریشه های شهرسازی فولدینگ بر اساس تبار شناسی میشل فوکو، نشریه علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 76. 1402

22- ارزیابی مولفه های جامعه شناختی از منظر تقابل سنت و مدرنیته در اثار سینمایی دهه 70، نشریه علمی پژوهشی کیمیای هنر،سال دهم، شماره 39 ، ص 85-109 . 1400

23-جایگاه کودکان آفرینشگر و خلاق در فضاهای زیست شهری با تاکید بر مولفه های مشارکت پذیری و حس تعلق به محیط، نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری، شماره 63، صص 61 -79، تابستان 1400.

24- تدوین مدل جامع فرایند طراحی مشارکتی در مراکز آموزشی دانش آموز محور، فصل نامه تخصصی معماری و مرمت شهرسازی رف، سال اول، شماره سوم، زمستان 1400، صفحه 40-25

25- مطالعۀ تطبیقی رهیافت‌های فرمی- فضایی معماری و نقاشی در مرور آثار مهرداد ایروانیان و علیرضا تغابنی، نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 19، شماره 106، فروردین 1401، صفحه 5-18.

26- تبیین مولفه های فضای معماری در سینمای کیارستمی با رویکرد پدیدارشناسانه به فیلم های سه گانه کوکر، فصل نامه علمی پژوهشی جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره 7،  مهر 1401 ، صفحه 2728-2713.

27- تاثیر فضاهای معماری در درمان بیماری ها (نمونه موردی:سرطان)، فصل نامه علمی پژوهشی جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره 10، دی 1401 ، صفحه 501-485.

28- بررسی و شناخت تاثیر فضاهای معماری در درمان بیماری ها با رویکرد  هستی شناسی شولتز،  (نمونه موردی:سرطان) فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال 12، شماره 4، پاییز 1401، صفحه 1365-1348.

29- روش نشانه شناسی لایه ای در خوانش فضاهای معماری، (نمونه موردی: تیاتر شهر، پهلوی دوم)، فصل نامه علمی پژوهشی جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره 11،  بهمن1401 ، صفحه 2318-2295 .

30- ادراک پدیدار شناسانه معماری بر اساس تاثیر پذیری از مصالح، فصل نامه علمی پژوهشی جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره 11، دی 1401، صفحه         .

31- تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره بندی فضایی مسکن در خانه های ایرانی ( نمونه موردی: خانه های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه)، نشریه برنامه ریزی و توسعه شهری و منطقه ای، پیاپی 23، زمستان 1401، صفحه 219- 191.

32- شناخت معماری در تطبیق روش شناسی تفسیر و مراتب وجود، مجله معمار شهر، پیاپی 3، پاییز 1401، صفحه 14-1.

33- تبیین نقش فضاهای شهری در ارتقای تعامل کودک با محیط با تاکید بر خلاقیت و حس دلبستگی، نشریه مطالعات مدیریت شهری، زمستان 1401.

34- بازنمایی فضای معماری در آثار نقاشی با رهیافت نشانه شناشی لایه ای (نمونه موردی: منتخبی از آثار ایران درودی)، نشریه هویت شهر، دوره 16، 1401.

35- از فضاهای دیگر تا نامکانها، نشریه علمی پژوهشی مطالعات فضا و مکان، دانشگاه آزاد تهران مرکزی ، دوره 1، شماره 1. ۱۴۰۱. صفحه :

36- تبیین فرهنگ بصری مواد و نقش آن در هویت بخشی به کالبد معماری (بر اساس رویکرد پدیدارشناسی ادراک، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ، دوره 12، شماره 49، زمستان 1401، ص: 170-187.

37- خوانش تطبیقی شهرسازی معاصر فولدینگ و شهر های اسلامی ایران بر اساس فلسفه ملاصدرا، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای قشم، دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1411-1429.

 

 

مقالات علمی تخصصی نشریات داخلی:

1- تاثیر معماری بر سینمای اکسپرسیونیست، فصل نامه معماری و فرهنگ شماره 17. 1382.

2- فضاهای دوختنی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 17. 1382.

3- عملیات تزئینی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 17. 1382.

4- منطق فازی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 1383.20.

5- معماری سبز و افسانه ای، یاد آور تصاویر سینمایی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 21. 1383.

6- تاثیر سوپرماتیسم بر معماری زاها حدید، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 22. 1383.

7- آنارشسیم معماری یا سینمای باستر کیتون، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 23. 1383.

8- تبار شناسی حضور شهر در سینما، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 24. 1384.

9- فضا در اسارت اندیشه و خیال، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 25. 1384.

10- شهر در اسارت ماشینیسم، نشریه آبادبوم، شماره 7. 1385.

11- معماری لمپن، معماری کیچ، نشریه آبادبوم، شماره 8. 1385

12- دریچه ای به فضاهای دیگر، نشریه آبادبوم، شماره 10. 1386.

13- کنکاشی پیرامون معماری پایدار، روزنامه اعتماد ملی، پنجشنبه، 10 خرداد 1386.

14- شیگرو بان، معمار کاغذی، نشریه آبادبوم، شماره 14.  1386

15- نامعماری در سیطره امپراطوری نشانه ها، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 33.  1388

16- نامکانها در فضاهای شهری، نشریه شمس، شماره 65 و 66، اردیبهشت 1389.

17- تاثیر فنگ شویی بر طراحی شهری، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 1. 1389.

18- تاثیر طبیعت در معماری دوره قاجار تبریز، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 2. 1389.

19- بررسی و تحلیل جداول معماری چارلز جنکز، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 2. 1389.

20- بررسی گونه شناسی و ریخت شناسی بافت بازار همدان، نشریه مرمت و پژوهش، پاییز و زمستان 1389، شماره 9.

21- مقایسه تاثیر طبیعت در معماری دوره قاجار تبریز و کاشان، نشریه مرمت و پژوهش، بهار و تابستان 1390، شماره 10.

22- بررسی پیرامون گونه شناسی و ریخت شناسی سراها و کاروانسراهای بازار همدان، نقش پردازان شهر، شماره 3. 1390.

23- طراحی و مرمت سایت باغ موزه تخت سلیمان، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 5. 1390.

24- شناخت کاروانسرای تی تی، نشریه نظام مهندسی استان گیلان. 1391.

25- بررسی گونه شناسی، ریخت شناسی و موضع شناسی خانه عضدی سیاهکل، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 6. 1391.

26- شناخت و تحليل کاروانسرای تی تی،مطالعه تطبیقی، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 6. 1391.

27- بررسی و تحلیل گونه شناسی، ریخت شناسی و موضع شناسی حمامهای دوره قاجار کرمانشاه، نشریه نقش پردازان شهر، شماره7. 1391.

28- تاثير ميشل فوكو بر معماري برنارد شومي، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 8. 1392.

29- بررسی تاثیر عالم شهود در خلق آثار معماری، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 9. 1392.

30- بررسی تطبیقی معماری ارگانیک، بیونیک، اکوتک، مجله علمی تخصصی افزونه، سال دوم، شماره سوم، 1395.

31- رابرت ونتوری، گذر از معماری لمپن یه معماری کیچ،  رابرت ونتوری در 25 روایت، سایت اتود.  http://etoood.com

 

مقالات همایش ها:

1- زیبا شناسی معماری در فرآیند مقاوم سازی، کنگره بین المللی مقاوم سازی، دانشگاه امیرکبیر، 1384.

2- تبار شناسی شهرهای جدید، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، 1389.

3-تاثیر فنگ شویی بر معماری آذربایجان، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، 1389.

4-قلعه بابک، الگوی قلعه های نظامی ایران، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، 1389.

5- تاثیر مفاهیم معماری سنتی ایران درطراحی مسکن پایدار، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، 1389.

6- تبارشناسی بحران انرژی در رم باستان، همایش ملی اردستان،دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، 1390.

7- باز زنده سازی فضاها و بافتهای با ارزش سنتی، همایش ملی نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، 1390.

8- نقش کلیدی تمدن و هویت معماری در حفظ و تداوم تاریخ شهرها، همایش ملی نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، آذر ماه 1390.

9- حفاظت و باز زنده سازی بافتهای تاریخی و نقش آن در توسعه پایدار شهری، همایش ملی چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، اسفند 1390.

10- طراحی معماری مسکن معاصر، فخر و انقطاع هویت تاریخ معماری ایران، همایش ملی چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، اسفند 1390.

11- دیالکتیک شهر های جدید، شهر عام و حس مکان، همایش ملی 100 سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد 1391.

12- نور، بازیگر توانا در تمایز ادراک فضا با رویکرد معماری سنتی و معاصر ایران، همایش ملی 100 سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد 1391.

13- کیمیای اوج، بررسی تاثیر عالم شهود در خلق آثار معماری، با رویکرد دریافت تخیل و پرداخت تصور در ذهن معمار،  همایش ملی 100 سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد 1391.

14- تاثير فضاهاي شهري كودكان بر كاهش بحرانهاي شهري، همايش ملي مديريت بحران شهري با چشم انداز افق 1404، علمی کاربردی ابهر، 1391.

15- بررسي بحران نماهاي شهري در شهرهاي ايران و نقش آن در خوانايي سيماي شهر، همايش ملي مديريت بحران شهري با چشم انداز افق 1404، علمی کاربردی ابهر، 1391.

16- زيباشناسي نور در فضاي معماري، اولين همايش ملي انديشه ها و فناوريهاي نو در معماري، تبریز 1391.

17-صرفه جويي در انرژي فسيلي با ستفاده از سلولهاي فوتوولتائيك در ساختمان، اولين همايش ملي انديشه ها و فناوريهاي نو در معماري، تبریز، 1391.

18- تاثیر معماری لویی کان بر معماری پایدار، معماری پایدار، همایش ملی بوکان، 1392.

19- بررسي قنات و تاثير أن بر معماري پایدار، معماری پایدار، همایش ملی بوکان، 1392.

20- تحليل و بررسي هرمنوتيك و خوانش آن در هنر و معماري، همايش بين المللي  عمران، معماری و توسعه پایدار، تبریز، 1392.

21- چگونگي تاثير آثار سالوادور دالي بر معماري سورئاليسم ، همايش بين المللي  عمران، معماری و توسعه پایدار شهري، تبریز، 1392.

22- بررسي آسيب شناسي حسينيه كرسف (خدابنده)، اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار، 1392.

23- مفهوم  شدن در  معماري، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، تبریز، 1392.

24- نانو تكنولوژي و  نقش آن در مصالح  ساختماني ، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، تبریز، 1392.

25- مصالح هوشمند: انقلابی در معماری پایدار، اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، 1392.

 

26-تاثیر متقابل محیط های دوستانه بر تعاملات اجتماعی، همایش ملی معماری و شهر سازی در گذر زمان، قزوین، 1393.

27- بررسی توسعه معماری تعاملی با تاثیر پذیری از رویکرد تکنولوژی دیجیتال در طراحی، کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد هویت ایرانی اسلامی، دی 1393، دانشگاه تربیت مدرس.

28- کنکاشی پیرامون گونه‌شناسی (تیپولوژی) و ریخت‌شناسی (مورفولوژی) خانه‌های کاشان  (نمونه موردی: خانه عباسیان) اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

29- کنکاشی پیرامون هستی شناسی: گونه‌شناسی (تیپولوژی) و ریخت‌شناسی (مورفولوژی)، موضع شناسی (توپولوژی)  مسجد سپه سالار ، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

30- طرح مرمت و احیاء خانه یداللهی کاشان، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

31- افزایش بهره وری از نور روز در ساختمانهای عمومی با استفاده از سایبانهای دینامیکی، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

32- بررسی تاثیر طراحی فضای باز معماری بر تعاملات اجتماعی در خوابگاه دانشجویی دختران ، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

33- مطالعه تیپولوژی و مرفولوژی مهمانپذیرهای ایران در دوره قاجاریه در نمونه موردی: فردوسی (ابوالقاسم شیرازی) ملایر، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

34- توسعه گردشگری پایدار  با احیا خانه های تاریخی دوران معاصر ایران ( نمونه موردی: خانه مستوفی الممالک تهران)، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

35- آسیب شناسی تزئینات متاثر از سبک نئوکلاسیک اروپا در : خانه مستوفی الممالک تهران، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

36- بررسی تطبیقی ساختار خانه حبیب آبادی اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن، همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منایع طبیعی و توسعه پایدار، میراث فرهنگی استان تهران، 1393.

37- بررسی تطبیقی ساختار خانه قادریان اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن، همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منایع طبیعی و توسعه پایدار، میراث فرهنگی استان تهران ، 1393.

38- شناخت و بررسی ریخت‌شناسی (مورفولوژی)و  گونه‌شناسی (تیپولوژی) حسینیه های ایران،  (نمونه موردی: حسينيه كرسف) همایش ملی معماری، عمران و  توسعه نوین شهری، تهران، 1393.

39- خانه های تاریخی دوران معاصر ایران، نمونه موردی: خانه مستوفی الممالک تهران، کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی، شهر مصدر، دبی، 1393.

40-زیبایی شناسی تزئینات بناهای متاثر از سبک نئوکلاسیک اروپا در تهران ناصری : خانه مستوفی الممالک تهران، ، کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی، شهر مصدر، دبی، 1393.

41- معرفی چهار مهر دوره تاریخی موزه فلک الافلاک با شیوه تطبیقی (دوره ساسانی) اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

42- بررسی و شناخت معماری روح حاکم بر طبیعت (تائو) بر اساس آموزه های لائوتسه، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

43- حفاظت از بناهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی و بخش خصوصی در ارائه کاربری ، (نمونه موردی: عمارت مسعودیه تهران) اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

44-  نقش احیا خانه تاریخی حبیب آبادی، در محله دردشت و تاثیر آن بر رشد فرهنگی محله و توسعه گردشگری، همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری، اصفهان، اردیبهشت 1394.

45- نقش باز زنده سازی و احیا خانه تاریخی قادریان، بر رشد و توسعه محله تاریخی دردشت، همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری، اصفهان، اردیبهشت 1394.

46- شناخت و آسیب شناسی بنای سرای حاج سید قربان همدان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، هنر و حقوق بارسلون ، 1394.

47-  ایجاد حس مکان فضای کهن ایرانی با استفاده از فضای بینابین در طراحی مجموعه های گردشگری، همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری، 1394.

48- بررسی خانه های گودال باغچه کاشان با نگاهی به حیاط تقوی مجموعه عباسیان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، هنر و حقوق بارسلون ، 1394.

49- بررسی و تحلیل تالار شهر با رویکرد فضای تعاملی شهری، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، هنر و حقوق بارسلون ، 1394.

50- بازخوانی مفهوم خانه با دیدگاه هستی شناسانه و نمود آن در خانه ایرانی، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

51- فرایند طراحی خانه فلسفه، از ایده تا طرح، با رویکرد حکمت اشراق، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

52- بررسی تاثیر عالم اشراق در آفرینش معماری، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

53- بررسی معماری مبتنی بر اقلیم در ایران، با رویکرد تاثیر باد در اقلیم گرم و مرطوب، ( نمونه موردی: بوشهر). همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار اردیبهشت 1395.

54- بررسی سلسله مراتب در کشف فضای معماری و موسیقی ایران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

55- بررسی تاثیر فضای بینابین  در سازماندهی فضایی معماری ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

56- فرایند طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد  بینابینی ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

57- بررسی ارتباط موسیقی تلفیقی با معماری  بینابینی ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

58- بررسی تاثیر طراحی فضای داخلی و مبلمان صنعتی کارخانه بر احساس رضایتمندی، سلامت روانی و کاهش اضطراب کارکنان،(نمونه موردی: کارخانه ایران خودرو)، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

59- تاثیر هنر نگارگری در خلق فضا با ایجاد حس مکان عرفانی حماسی، بر معماری دوره های زندیه، قاجار و پهلوی، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

60- القای مفهوم حس مکان در طراحی محیط های صنعتی با تاکید بر روانشناسی محیط در معماری، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

61- مقایسه تطبیقی روند طراحی معماری با طراحی خودرو، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

62- کنکاشی پیرامون تیپولوژی  ( گونه‌شناسی) و  مورفولوژی ( ریخت‌شناسی ) سراهای ایران در دوره قاجاریه، نمونه موردی: سرای کاظمی تهران. سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. 1394.

63- طرح مرمت حسینیه نواب بیرجند، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

64- مطالعه و  بررسی گونه‌شناسی (تیپولوژی)،  ریخت‌شناسی (مورفولوژی ) و موضع شناسی (توپولوژی)  حسینیه های صفویه  ایران،  (نمونه موردی: حسینیه نواب بیرجند)، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

65- مقدمه ای بر نقد فمنیسم با رویکرد فولد – آنفولد ، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکبولوژی، کوآلالامپور، مالزی. 14 دسامبر 2015..

66- ویژگیهای معماری و آرایه های عمارت شجاع الملک همدان، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، مرکز همایشهای صدا و سیما، 1394.

67- شناخت  گونه‌شناسی (تیپولوژی)،  ریخت‌شناسی (مورفولوژی ) و موضع شناسی (توپولوژی)  خانه  هاشمی کرمان، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

68- طرح مرمت و احیا  خانه  هاشمی کرمان، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

69- مطالعه تطبیقی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ تیپولوژی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهر سازی، آذر  1394.

70- مطالعه تطبیقی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ مورفولوژی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهر سازی، آذر  1394.

71- مرمت سنگ تاج  تخت مرمر کاخ گلستان تهران، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهر سازی، آذر  1394.

72- مدیریت بحران در ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ سازه ای، اولین کنفرانس ملی چاشهای معاصر در معماری منظر و شهر سازی،  1394.

73- طراحی فضاهای شهری عملگرا، رویکردی به منظور توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در محیطهای شهری: نمونه مورد طراحی، نمایشگاه گلهای گلخانه ای در شهرستان پاکدشت، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران. تیر 1395.

74- نقش فضای بینابین  در سازماندهی معماری اسلامی ایران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

75- بازخوانی معماری در فضای بینابین با رویکرد دیالکتیک هگل، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

76- چشم اندازی به سوی مراکز مراقبت از بیماران سرطانی مگی به مثابه مکان شفابخش ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

77- معماری در دیالکتیک مرگ و حیات ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

78- خوانش اشتراک معماری و ادبیات، سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی، در افق 1404، 1394.

79- فرآیند آسیب شناسی مرمت سرای تاریخی آقا در بازار اصفهان، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری وشهرسازی، 1394.

80- بررسی معماری زمینه گرا در مجتمع های مسکونی، نمونه موردی: معماری مجتمع های مسکونی شهر رویان.اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار،1395.

81- معماری زمینه گرا با مفهوم سکونت در مجتمع های مسکونی.اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار،1395.

82- پایداری روحی روانی در مجتمع های مسکونی از طریق معماری زمینه گرا اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار،1395.

83- تبارشناسی مفهوم فضا در معماری پست مدرنیسم، با رویکرد به پارادایم زبان شناسی، اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری،آذر 1394.

84- مقایسه تطبیقی فضای سایبری از دو جنبه مسئله و راه حل، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

85- معماری پایدار در برجهای چند منظوره، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

86- کنکاشی پیرامون نقاشی و تصویر سازی در تفکر ذن ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

87- فن شناسی و آسیب شناسی سرای گلشن در قزوین، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

88- طرح احیا و تغییر کاربری سرای گلشن قزوین، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

89- طراحی برجهای چند منظوره با رویکرد معماری پایدار بر مبنای کانسپت خلقت ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

90- بررسی ساختار فضایی و فنی سرای گلشن قزوین، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

91- بررسی جایگاه فلسفه نامکانها و عبور از آن، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

92- روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار نقاشی دوره صفویه، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

93- جایگاه سایبرنتیکی هندسه های فولدینگ ، توپولوژیکال، کاسپ و موبیوس در معماری، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

94- بررسی حکمت و هنر اسلامی بارگاه مقدس و ملکوتی امام زاده صالح (ع) تجریش تهران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

95- بررسی انرژی نقطه صفر در معماری با رویکرد استفاده بهینه انرژی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری، تهران، 1395.

96- آسیب نگاری و آسیب شناسی در جبهه شرقی سرای کاظمی تهران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

97- آسیب شناسی محوطه پیش از تاریخ تپه زاغه، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

98- بازخوانی تاثیر ذن بر افول هنر پیکر تراشی، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

99- کنکاشی پیرامون فضا درمانی در معماری 1، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

100-  کنکاشی پیرامون فضا درمانی در معماری 2، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

101- تبلور اندیشه های ناب در آثار مانا، (معماری صفویه) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، 1394.

102- بررسی تاثیر هنر مجسمه سازی در سطوح معماری ایرانی اسلامی، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 1395.

103-  مقایسه تطبیقی وجوه مشترک معماری و مجسمه سازی در آثار پرویز تناولی و کامران دیبا ، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 1395.

104- روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار معماری دوره مدرن، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

105- بررسی نظم در معماری اسلامی ایران، با رویکرد هندسه فرکتال در تزئینات ، نمونه موردی: گنبد شیخ لطف الله، همایش ملی مدل سازی ریاضی در علوم مهندسی، ابهر، 1396 .

106- بررسی مفهوم فضای معماری در سینمای کریستوف کیشلوفسکی، مطالعه موردی: سه گانه، آبی، سفید و قرمز، کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران، معماری و شهرسازی، 1396.

107- مصالح در تبیین مبانی نظری سبک های معماری مدرن، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری ، بانکوک، ۱۳۹۶.

108- نقش مدرنیزم در تغییر فرم و محتوای معماری داخلی فضاهای همگانی، اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری، تبریز ، ۱۳۹۶.

109- بررسی مفهوم فضای معماری در سینمای کریستف کیشلوفسکی، مطالعه موردی سه گانه (آبی، سفید، قرمز) ، کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران، معماری و شهرسازی، تهران، ۱۳۹۶.

110- بررسی جایگاه مطالعات طراح در فرایند طراحی معماری، کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی، تهران، ۱۳۹۷.

111- تبارشناسی معماری معاصر ایران در فرآیند جهانی شدن (پس از انقلاب 1357) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، ۱۳۹۷.

112- تاثیر اندیشه ها و آرای ژیل دلوز و فیلیکس گتاری بر معماری دوران پست مدرن، چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، ۱۳۹۷.

113- بررسی دیدگاه فرم تابع دانش به عنوان روشی خلاقانه در فرآیند طراحی، چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، ۱۳۹۷.

114- مطالعه تطبیقی زبان فرم در هنر ایران و هند، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران، ۱۳۹۷.

115- بررسی نحوه آفرینش فضای معماری با تاکید بر مفهوم نشانه شناسی و بینامتنیت نمونه موردی موزه یهود برلین، دانیل لیبسکیند، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری، 1398.

116- بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری، نمونه موردی: طراحی ایستگاه راه آهن کرج با رویکرد تعاملات اجتماعی،  ایستگاه راه آهن کرج با رویکرد تعاملات اجتماعی       دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، 1398.

117- شاخص های طراحی مجموعه های فرهنگی- سینمایی با رویکرد اکسپرسیونیسم، هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، 1399.

118-   خوانش کالبدی عوامل حرکت و سکون در معماری اکسپرسیونیستی،         پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا، 1399.

119- اتصال فضای درون و برون در خانه های سنتی ایران، پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، 1399.

120- کنکاشی بر نحوه شکل گیری فضای دوستانه در مراکز تجاری، پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، 1399.

121- کنکاشی پیرامون آبگریزی سطوح توسط زایکوسیل در مرمت مصالح،  دومین همایش بین المللی علوم و فن آوری نانو در دانشکاه تهران، 1400.

122- آبگریزی سطوح آجری توسط زایکوسیل در قلعه بدلبوی ارومیه،  دومین همایش بین المللی علوم و فن آوری نانو در دانشکاه تهران، 1400.

123- آبگریزی سطوح سنگی توسط زایکوسیل در قلعه بدلبوی ارومیه، اولین کنفرانس ملی فن آوری های نوین معماری و شهرسازی، دانشگاه پردیس، 1400 .

124- بررسی و تحلیل نقش ادبیات مدرنیته بر نقد هویت شهری، اولین کنفرانس ملی فن آوری های نوین معماری و شهرسازی، دانشگاه پردیس، 1400 .

 

سوابق حرفه ای (پروژه، طراحی و ...)

طرح پژوهشی:

1- بررسی و تحلیل جداول معماری چارلز جنکز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، 1388.

2- تاثیر فنگ شویی بر معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، 1396.

برگزاری کارگاه آموزشی:

1- پارادایم در معماری، دانشگاه بناب، 1391.

2- بازخوانی جایگاه مدیریت جامع بحران در طراحی معماری و شهرسازی معاصر، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE  در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری، 1393.

3- تاثیر معماری مفهومی در شکل گیری کالبد شهرها، همایش ملی مدیریت کلانشهرها، با رویکرد محیط زیست،سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1394.

4- معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، همایش مدرسه ایرانی، 1395.

سوابق خارج از حرفه (هنر، ورزش، سیاست و ...)

داور مسابقات:

– مسابقه معماری آفرینش آب، 1386.

– مسابقه معماری مدرسه ایرانی، 1395.

– مسابقه معماری استعداد یابی دانشجویی. 1396.

– عضو ستاد مسابقه طرح ماندگار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 1396.

– جایزه ملی نقد معماری ایران، مسابقه دوسالانه موسسه هنر معماری، 1397.

– جایزه ملی نقد معماری ایران، مسابقه دوسالانه موسسه هنر معماری، 1399.

– مسابقه معماری استعداد یابی دانشجویی. 1398.

 

مصاحبات ملتی میدیا:

 • برنامه طلوع، شبکه 4، معماری و هنر های مفهومی. 1395
 • برنامه رادیو دانش، معماری و هنر. 1396
 • برنامه رادیو دانش، معماری سنتی. 1396
 • برنامه رادیو دانش، معماری و نشانه شناسی. 1396
 • برنامه رادیو دانش، معماری و طبیعت. 1396
 • مرکز معماری ایران، معماری و درخت، ،‌به مناسبت روز درختکاری، 1398
 • برنامه رادیو جوان، کاوشگر، معماری و سینما. 1398
 • برنامه حلقه هنر تورنتو، نقد آثارهنری، معماری و سینما. (52 قسمت). 1399-1400
 • لایو اینستاگرام، نقد معماری فیلم .( 25 قسمت) 1398-1399.
 • لایو اینستاگرام، پدیدارشناسی . 1399.
 • لایو اینستاگرام، بینامتنیت، 1399.
 • لایو اینستاگرام، معماری، ادبیات و نقاشی، 1399.
 • وبینار فنگ شویی و ذن، دانشگاه آزاد اسلامی، 1399.
 • وبینار معماری و سینما، دانشگاه رازی کرمانشاه، 1400.
 • وبینار فنگ شویی و ذن، دانشگاه آزاد اسلامی، 1400.
 • لایو اینستاگرام، معماری، فلسفه و نشانه شناسی، 1400.
 • لایو اینستاگرام، پدیدار شناسی سینما و معماری، 1400.
 • وبینار فلسفه شرق و معماری، مرکز معماری ایران، اردیبهشت 1401
 • لایو اینستاگرام، جهانی شدن و نظریه های آوانگارد در معماری، خرداد 1401.
 • برنامه صبح پارسی، شبکه جام جم، رنگ و نور در معماری ایرانی اسلامی. آبان 1401.

جوایز و افتخارات

مسابقات و جوایز:

– مقام اول مسابقه طراحی میدان شهری، بندر عباس، شهر سرگز احمدی، 1397.

– مقام اول مسابقه طراحی المان شهری، بندر عباس، شهر سرگز احمدی، 1397.

– طرح برگزیده مسابقه طراحی المان شهری، بندر عباس، بندر گروک، 1397.

– مقام اول مسابقه طراحی شهری، سایت 440 هکتاری بندر عباس، 1397.

– طرح برگزیده مسابقه مقبره شمس تبریز، خوی، 1392.

– طرح برگزیده مسابقه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، 1395.

– طرح برگزیده مسابقه بین المللی طراحی شهری و سایت پوهودا، ترنچین ، اسلوواکی، 2015.

– طرح برگزیده مسابقه بین المللی طراحی شهری نیویورک، آمریکا،

Design trust for public spaces, 2017..

– کتاب برتر پنجمین دوره جایزه دوسالانه کتاب دکتر مزینی، برای کتاب معماری و سینمای معناگرا.

عضویت در مجامع و سازمان ها

سوابق حرفه ای:

1370- مهندسین مشاور فرایند صنایع.

1371 الی 1374- بنیاد مستضعفان و جانبازان، دفتر فنی دکتر میرزا محمد تهرانی.

1375- مهندسین مشاور کامران صفامنش و همکاران.

1376-1378- مهندس معمار ارشد، دفتر مهندسی ستاد مشترک سپاه.

1379- دفتر مهندسی دمادشت.

1380- تاسیس دفتر مهندسی سیامک پناهی و همکاران.

1383 الی 1388- رییس دپارتمان معماری مهندسین مشاور بلند مرتبه ساز، تهران.

1383 الی 1388- رییس دپارتمان معماری دفتر مهندسی مهر سازه کرج.

1389- رییس هیئت مدیره مهندسین مشاور ساوا کرج.

1389 الی 1392- طراح و رییس دپارتمان معماری مهندسین مشاور خاک سه بعدی، تهران.

1389 الی 1392- طراح و رییس دپارتمان معماری مهندسین مشاور خانه سه بعدی، تهران.

1389 الی 1392- طراح و رییس دپارتمان معماری مهندسین مشاور میامی فردا، تهران.

1393- تاسیس دفتر مهندسین مشاور سیامک پناهی و همکاران در اسپانیا، ماربیا، SP&A

Siamak Panahi & Associates, Spain, Marbella.