نام و نام خانوادگی: آقای مهندس رضا میرزا آقا نسب
متولد: 1365 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ آذر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

کارشناس معماری

کارشناس ارشد طراحی شهری

مشاور،طراح،ناظر،مجری پروژه های ساختمانی

موسس وریاست هیات مدیره انجمن صنفی نعماری وشهرسازی استان مازندران

ریاست هیات مدیره هلدینگ بنیان ایرانیان

عضوسازمان نظام مهندسین استان مازندران

نماینده کارفرمایان درهیات حل اختلاف اداره کارشهرستان بابل