نام و نام خانوادگی: خانم مهندس شهره السادات عربشاهی
متولد: 1365 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۴ آذر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی