نام و نام خانوادگی: آقای دکتر سید منصور سیدسجادی
متولد: 1327 /
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

شرح مختصری از زندگی

دکترای معماری ، دانشگاه ناپل ایتالیا

سوابق علمی، پژوهشی و تحقیقاتی (کتاب، مقالات، سمینار و کنفرانس ها و ...)

خلاصه انتشارات سید سجادی  15 خرداد 1403

رنگ آبی = پی دی اف موجود است

 

1357.“بررسي هاي باستانشناسي در شمال خوزستان “ در : بررسی های باستان شناسی در شمال  خوزستان  ۱۹۷۶ بکوشش هنری ت. رایت. اَن آربور. ۱۹۷۹  (ترجمه  انگلیسی)

1361   قنات/كاريز: تاريخچه، ساختمان و چگونگي گسترش آن در جهان. انجمن فرهنگي ايران و ايتاليا. تهران.   173 ص. (کتاب)

1362 .“نگاهي به فرهنگهاي ناشناخته نيمه شرقي فلات ايران: شهر سوخته”  درفروهر 1   ( شماره پياپي 276)، تهران صص 86-109؛

۱۳۶۲، .“نگاهي به فرهنگهاي ناشناخته نيمه شرقي فلات ايران: شهر سوخته”  فروهر 2 ( شماره پياپي  277)، تهران صص  208-233؛

۱۳۶۲ .“نگاهي به فرهنگهاي ناشناخته نيمه شرقي فلات ايران: شهر سوخته”  فروهر 3 ( شماره پياپي  278)، تهران صص  272-283

 1. سفر نامه ماركوپولو. ايل مليونه. تهران . گويش (با همكاري آنجلا دي جواني رومانو) ( چاپ دوم سال 1392 ) (ترجمه کتاب ایتالیایی)

1365 ” باستان شناسی و علوم دیگر” در مجله تاریخ و باستان شناسی ، سال 1، شماره 1 ، صص. 3-12

 1. “شهر و شهر نشيني در نيمه شرقي فلات ايران : شهر سوخته” در: نظري اجمالي به شهر نشيني و شهر سازي در ايران. بكوشش محمد يوسف كياني. تهران صص. 51-77
 2. “ نگاهي به آثار باستاني بلوچستان از آغاز تا اسلام بخش اول” در: مجله باستانشناسي و تاريخ. سال 2،‌شماره 2 صص. 41-55 ؛ مجله باستانشناسي و تاريخ.
 3. “ نگاهي به آثار باستاني بلوچستان از آغاز تا اسلام بخش دوم” صص. 41-55 ؛ مجله باستانشناسي و تاريخ. سال  3،‌شماره  1 صص. ۴۲-۵۹
 4. “ تاريخ قوم كوچ (1)” در : فصلنامه عشايري، ذخائر انقلاب، علمي، فرهنگي 7. صص. 105-116

۱۳۶۸.   “ تاريخ قوم كوچ (بخش ۲)” در : فصلنامه عشايري، ذخائر انقلاب، علمي، فرهنگي  8-9 صص. 95-108

 1. “پيوندهاي فرهنگي سند و پنجاب با ايران در دوران پيش از تاريخ” نوشته محمد رفیق مغول: در : مجله اسانشناسي و تاريخ. سال 4، شماره 1 صص. 25-33 ( ترجمه انگلیسی)
 2. “معرفي دو گونه سفال جديد از منطقه كرمان” در : مجله باستانشناسي و تاريخ سال 5. شماره 2، صص. 38-51.
 3. 1374. هشت گفتار : باستانشناسي و تاريخ بلوچستان. سازمان ميراث فرهنگي كشور. شماره 44، تهران. 440 ص. چاپ دوم  نشر آلی  1398 (کتاب)
 4. 1375. “ دهانه غلامان: شهري هخامنشي در سيستان ( بخش اول)” در : مجله باستانشناسي و تاريخ. سال دهم، شماره دوم، شماره پياپي 20 ( تاريخ انتشار تير 1376) ، صص. 37-53 ؛

1375 دهانه غلامان: شهر هخامنشی در سیستان  ( بخش دوم )  سال يازدهم، شماره اول و دوم، شماره پياپي 21 و 22 ( تاريخ انتشار تير 1376) ، صص.  43-51

1376  . “درباره منابع و ماخذ تاريخي و جغرافيائي مرو”  در: مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال ششم، دوره سوم  ‌شماره 19 صص. 5-38

 1. 1376. “راه هاي ارتباطي مرو با ساير مناطق در دوران اسلامي” در : مطالعات آسياي مركزي و قفقاز. سال ششم، دوره سوم، شماره 18 صص. 13-41
 2. 1376. “منابع آبي و محوطه هاي باستاني در متون اسلامي” در : مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان. سال سوم. نوبت دوم، شماره مسلسل 5، صص. 8-29
 3. “گزارش يك فصل كاوش در تپه نور آباد لرستان” در : باستانشناسي و هنر ايران. 32 مقاله در بزرگداشت عزت الله نگهبان. بكوشش عباس عليزاده، يوسف مجيد زاده و صادق ملك شهميرزادي. مركز نشر دانشگاهي. تهران، 1378. صص. 85-130 ( با همكاري علي ساماني).

1379 . “محيط طبيعي وآثار باستاني دشت سيستان” در: فصلنامه تحقيقات جغرافيائي. شماره پياپي 56-57 صص.

 1. 1 “دهانه غلامان. شهري هخامنشي در سيستان”در : مجموعه مقالات مطالعات ايراني 3. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، معاونت پژوهشي و آموزشي. مركز مطالعات فرهنگي – بين المللي. صص. 114-165

1380 . “گل نوشته دوران آغاز ايلامي شهر سوخته” در: مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان سال هفتم شماره پياپي 15 ، صص. 131- 148

 1. 1380. “نتايج مقدماتي نخستين مطالعات انسانشناسي در شهر سوخته ( كاوشهاي 1376-1379)” در:پژوهشنامه. دفتر دوم. صص. 103- 174 ( با همکاری فرزاد فروزانفر)

1380، زمان و زادگاه زردشت.   نوشته گراردو نیولی انتشارات آگه. تهران صص. 326   (ترجمه کتاب انگلیسی)

 1. 1381. شهر سوخته1376-1380. پژوهشگاه. سازمان ميراث فرهنگي كشور. تهران (بولتن)

۱۳۸۱. ” نخستين شواهد جراحي در ايران پيش از تاريخ: جمجمه J شهر سوخته ” : نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور. ش. 1 صص 11-22

1382 . “نشانه هاي سفالگران در شهر سوخته “: نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور. ش. 5. صص. 17-48

 1. 1382. قلعه و تپه بمپور “ : نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور“. ش. صص. 37-48
 2. 1382. “ نتايج آخرين بررسي هاي گياه باستان شناسي در شهر سوخته “ : گزارش هاي باستان شناسي 2 صص. 67-86. پژوهشكده باستان شناسي. سازمان ميراث فرهنگي كشور. تهران ( با همكاري لوردانا بياسيني كستانتیني و لورنزو كستانتینی)
 3. جواهر سازي و مهره سازي در شهر سوخته. پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور – فرمانداري شهرستان زابل. تجدید چاپ 1386 . (بولتن)
 4. راهنماي مختصر آثار باستاني سيستان.سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان. صص.78 (کتاب)
 5. صيد و صيادي در سيستان باستان. پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور – فرمانداري شهرستان زابل. ( بولتن)

1382“ سه تصوير دوران هخامنشي از دهانه غلامان” : نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور. ش. 2. صص. 11-25 ( با همکاری ف. صابر مقدم)

138۳ . “شهر نشینی  در مناطق شرقی فلات ایران ” : نامه انسان شناسی شماره ششم، سال سوم ، صص. 63- 96  (پائیز و زمستان 1383)

1383 . “نشانه هاي سفالگران در شهر سوخته “: نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور. ش. 5. صص. 17-48

1383 . مرو: باز سازي جغرافياي تاريخي يك شهر بر پايه نوشته هاي تاريخي و شواهد باستان شناسي. پژوهشگاه. سازمان ميراث فرهنگي كشور. تهران 412 ص.  (کتاب)

 1. ” بازبینی نقش آب در مناظر قدیم اصفهان بر پایه نقاشی های دیواری دو سده اخیر” نوشته: اوجنیو گالدیری : نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور. ش. 8 صص. 5-26  ( ترجمه ایتالیایی)
 2. “آرامگاه های سردابه ای شهر سوخته”: نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور. ش. 9 صص. 15-52.
 3. تپه بمپور. گزارش نخستین فصل گمانه زنی و کاوش در تپه بمپور. سلسله گزارشهای باستان شناسی (6). پژوهشکده باستان شناسی صص. 388 (کتاب)

1383،  مرو: باز سازي جغرافياي تاريخي يك شهر بر پايه نوشته هاي تاريخي و شواهد باستان شناسي. تهران پژوهشگاه. سازمان ميراث فرهنگي كشور. 412 ص.   ( کتاب)

1384 . ” تاثیر هیدرولوژی و محیط جغرافیایی بر استقرار های باستانی حوزه زهک سیستان  : مدرس. علوم انسانی دوره تهم. شماره اول. پیاپی 38. صص. 217-240 ( با همکاری رضا مهر آفرین)

 1. ” یک بازی فکری چهارهزار و دویست ساله از شهر سوخته” در مجموعه مقاله های موزه ملی ایران 1 . صص 149-168
 2. نخستین شهر های فلات ایران.تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت). جلد اول و جلد دوم .(کتاب)

1385    دهانه غلامان ( شهر زرنگ دوران هخامنشی).  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ( پایگاه باستان شناسی شهر سوخته) (بولتن)

 1385 . شهر نشینی  در مناطق شرقی فلات ایران: نامه انسان شناسی شماره ششم، سال سوم ، صص. 63- 96  (پائیز و زمستان 1383)

 1. شهر سوخته.آزمایشگاهی بزرگ در بیابانی کوچک. پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شهر سوخته به شش زبان ( فارسی،انگلیسی، فرانسه، ایتالیائی، آلمانی و روسی ) ( چاپ دوم  1389  چاپ سوم سال 1390  در 10000  نسخه ) چاپ چهارم  1000 نسخه(بولتن)

1386  . ” کاوش در گورستان ( شهر سوخته)” در : گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گردهم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 257- 298 ( با همکاری محمد رجب ضروری)

 

1386  . ” منطقه مسکونی: گمانه های OYK-OYF-OYG ( شهر سوخته) ” در گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گردهم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 299-304 ( با همکاری حسین مرادی)

 

1386  .” بقایای پارچه های پیدا شده از کاوشهای شهر سوخته 1378تا 1384″ در : گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 339-348   ( با همکاری لورنزو کستانتینی، لوردانا کستانتینی، متئو دلله دونه و سیریو ستریکا)

 

1386 . “مطالعات مواد ارگانیکی بدست آمده از شهر سوخته ” در گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص: 333-338( با همکاری : لورنزو کستانتینی، لوردانا کستانتینی، متئو دلله دونه و سیریو ستریکا)

 

1386 .” چشم مصنوعی تدفین شماره 6705″ در گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 349-354 ( با همکاری فرزاد فروزانفر، رجب محمد ضروری، لورنزو کستانتینی، متئو دلله دونه و سیریو ستریکا)

 

1386 .گزارشهاي شهر سوخته 1. كاوش در گورستان 1376-1379. معاونت فرهنگی و ارتباطات. اداره کل امور فرهنگی. سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری صص 691+15 (کتاب)

 

 1. ” بخش صنعتی. کارگاه شماره 7. (شهر سوخته”) نوشته میشل کازانوا: در گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 305-314  ( ترجمه انگلیسی)

 

 1. ” آسیب شناسی، سائیدگی دندان و از دست دادن آن پیش از مرگ در هزاره سوم پیش از میلاد در شهرسوخته. نتایج مقدماتی” در گزارش های باستان شناسی (7) جلد اول. مجموعه مقالات نهمین گرد هم آیی سالانه باستان شناسی ایران. پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. پژوهشکده باستان شناسی. صص 321-332     (ترجمه انگلیسی)

 

1387 .” منابع تامین  سنگ لاجورد جیرفت با توجه به آخرین یافته های باستان شناختی در شهر سوخته ” : مجموعه  مقالات نخستین همایش بین المللی تمدن حوزه هلیل، جیرفت (1383) به کوشش  دکتر یوسف مجید زاده، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان. صص. 315-340

 

 1. 1387. ظروف رنگارنگ شهر سوخته ، نوشته لوردانا موگاورو استانداری سیستان و بلوچستان و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری (بولتن- ترجمه انگلیسی)

 

 1. آرمان ايران. جستاری در باره خاستگاه نام ایران. نوشته گراردو نیولی ، تهران. پیشین پژوه. (ترجمه کتاب انگلیسی).

 

 1. چشم مصنوعی شهر سوخته استانداری سیستان و بلوچستان / سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان . تهران  صص 25 + 11  ( با همکاری لورنزو کستانتینی) بولتن)

 

1388   باستان شناسی  شبه قاره هند.   سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت  چاپ دوم  1389 )  (کتاب)

 

1388  . بلوچستان باستان. سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان. . صص. 61+11 (بولتن)

 

1388  .”  گل نوشته شهر سوخته ” در : .مجموعه مقالات شهر سوخته ۱ . مجموعه ای از 17 مقاله به فارسی و انگلیسی در باره شهر سوخته. سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان صص. ۲۳۱-۲۴۱

 

1388 . گزارشهای شهر سوخته 2 ( کاوش در گورستان 1380-1382 ) . سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان  (کتاب)

 

1388 .مجموعه مقالات شهر سوخته ۱ . مجموعه ای از 17 مقاله به فارسی و انگلیسی در باره شهر سوخته. سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان صص. 328+32. (کتاب- مجموعه مقالات)

 1. پارچه ها ی شهر سوخته و فرهنگ پوششی آن. سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان.  صص. 40+18 با همکاری هاله هلالی اصفهانی و لورنزو کستانتینی (بولتن)

 

۱۳۸۸،  باستان شناسی  شبه قاره هند.  تهران .  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها. کتاب)

 

1388، . بلوچستان باستان. سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان. . صص. 61+11  (بولتن)

 

۱۳۸۸،‌ .”  پزشکی و فن آوری های بومی در ایران .”   در : .مجموعه مقالات شهر سوخته ۱ . مجموعه ای از 17 مقاله به فارسی و انگلیسی در باره شهر سوخته. سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان صص. 328+32

 

1389 .”  یک بازی فکری از شهر سوخته سیستان ” : باستان پژوهی. دو فصل نامه ایران شناسی ( باستان شناسی، میراث فرهنگی و علوم پیوسته ) دوره جدید ، سال سوم ، شماره 6 ، پائیز و زمستان 1387.  صص. 113-124

 

 1. شهر سوخته. از ایران چه می دانم؟/102 دفتر پژوهشهای فرهنگی. تهران صص. 116 (کتاب)

 

 1. ” شواهدی بر رشد تخصص در دوره های دوم و سوم استقرار در شهر سوخته بر پایه دستاوردهای کاوش در مربع O ” در : نامور نامه. مقاله هایی در پاسداشت یاد مسعود آذرنوش. به کوشش حمید فهیمی و کریم علیزاده. نشر ایران نگار صص 109- 124 تهران. ( با همکاری حسین مرادی)

 

 1. ” نتایج اقتصادی سرمایه گذاری در محوطه های باستانی، مطالعه موردی: شهر سوخته سیستان ” در : مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و مدیریت ، نو آوری و تولید ملی. به اهتمام دکتر علی رضائیان و دکتر علی نجات بخش اصفهانی. جلد ششم. صص. 1187-1202 قم ( با همکاری حسین مرادی و حسین سرحدی دادیان)

 

1393  “” تمدن ایرانی”  نوشتة گراردو نیولی در : بخارا شمارة 100 صص 73 – . خرداد و تیر 1393   (ترجمه ایتالیایی)

 

۱۳۹۴ – “گزارش مقدماتی فصل چهاردهم کاوش در گورستان شهر سوخته “در گزارشهای چهاردهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران ۱۶-۱۸ اسفند ۱۳۹۴ تهران ( با همکاری حسین سرحدی دادیان و رجب محمد ضروری)

 

۱۳۹۴ – “نقش سینمای مستند در معرفی و شناخت باستانشناسان”  در مجموعه مقالات سینمای مستند و باستان شناسی. صص. ۱۰۱-۱۱۲ تهران.

 

1394 ، ” تمدنهای جیحونی یا مجموعه بلخی – مروی” در : مروری بر باستان شناسی خراسان ( مجموعه مقاله های ارائه شده در سومین همایش باستان شناسان جوان ایران) ، به کوشش شهرام زارع. ، سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، صص 19-29

 

۱۳۹۴ “ شهرسوخته و سرزمین های متاثر و موثر از آن” در مجله جامعه باستان شناسی ایران، صص  ۱-۳۰ .

 

۱۳۹۴ –“ارتباطات تجاری فرامنطقه ای شهر سوخته “در مفاخر میراث فرهنگی ایران. دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران صص. ۵۷-۹۲

 

۱۳۹۴. “حفاری در شهر سوخته ؛ پیوست شماره ۱ “ در : باستان شناسی جوامع ایران باستان در هزاره سوم پیش از میلاد، نوشته انریکو اسکالونه. سازمان سمت.

 

۱۳۹۴،  باستان شناسی جوامع ایران باستان در هزاره سوم پیش از میلاد   نوشته انریکو اسکالونه. سازمان سمت. صص.۳۰۸  .  ( ترجمه کتاب ایتالیایی)

 

1395  ” ارتباطات بازرگانی/فرهنگی سیستان با شمال خراسان در هزاره سوم. پ.م.” در : فره وشی شماره 3 صص 3-34

 

1395 ، ” پیکره های جانوری شهر سوخته : مفاخر میراث فرهنگی ایران. جشن نامه میر عابدین کابلی، پژوهشگاه میراث فرهنگی ، تهران

 

۱۳۹۵ ، باستان شناسی آسیای مرکزی، جلد اول  و جلد دوم تهران. سازمان سمت، صص 992 ( کتاب)

 

 1. “کاوش در کارگاه های شماره 26 و 28 شهر سوخته ” در اثر. فصلنامه علمی، فنی و هنری. پژوهشگاه تهران صص 103-130 ( با همکاری حسین مرادی)

 

۱۳۹6. ؛ پیکره های انسانی شهرسوخته؛ در: مفاخر میراث فرهنگی ایران شماره ۲ . تهران پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صص ۱۳۵- ۱۵۸ ( با همکای سعید پارسائیان)

 

۱۳۹۶. ؛ جغرافیای طبیعی و تاریخی سیستان در مجموعه مقالات و کاتالوگ بیابان لوت  موزه ملی ایران صص ۱۱-۲۴

 

 1. پژوهشهای تاریخی درباره سیستان باستان ( نوشته گراردو نیولی) اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان ، تهران .  ( ترجمه کتاب ایتالیایی)

 

 1. فرهنگ مصور باستان شناسی پیش از تاریخ. انگلیسی-فارسی جلد اول ارمانشهر تهران صص ۳۲۲ و جلد دوم صص 500 (کتاب)

 

1396، ” نقشه های سیستان” ، کاو ، شماره های 10 و 11 صص. 1-14

 

۱۳۹۶، شواهد هنری و فن آوری در شهر سوخت ه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان  صص ۱۱۴  (کتاب)

 

1397   ” نور و آتش در شهر سوخته” در : ایران ورجاوند،  شماره 1 (با همکاری ستاره شاهین).

 

 1. ” نقاشی دیواری دهانه غلامان” در : فرهنگ هخامنشی و سنت های محلی در آناتولی، قفقاز جنوبی و ایران  به کوشش اسکولد ابوانچیک  و واختانگ لیچللی ترجمه شاهین آریا منش. تهران. انتشارات آریارمنا. صص 163- 187

 

1398  ” استفاده ابزاری از دندان و خرابی آن ” نوشته کریسی لورنز ترجمه سید منصور سید سجادی در هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 583-592 (ترجمه انگلیسی)

 

1398 هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. جلد  اول و جلد دوم ، تهران.  فرهنگستان هنر (کتاب)

 

1398  ” اقلیم و طبیعت سیستان ” در هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 29-56

 

1398 ” اتاق نقاشی شماره 25 ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 871-879 ( با همکاری فرامرز صابر مقدم )

 

1398 ” آثار باستانی سیستان  ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 57-86

 

1398 ” اثار معماری کوه خواجه ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 933-958

 

1398 ” آشنایی با کوه خواجه ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 923-932

 

1398 ” پیشینه پژوهش های باستان شناسی در سیستان”  در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 23-28

 

1398 ” تندیسک های شهر سوخته ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 473-508 ( با همکاری سعید پارسائیان )

 

1398 ” جایگاه شهر سوخته در تکوین هنر و تمدن  دوره مفرغ جنوب غرب آسیا ”  در  هنر و باستان شناسی حوره دلتای زودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 97-106

 

1398 ” جنبه های هنری و کاربری  اشیا شهر سوخته ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 249-292

 

1398 ” چشم مصنوعی شهر سوخته ” در هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 547-560

 

1398 ” دهانه غلامان ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 799-870

 

1398 ” ریسندگی در شهر سوخته ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 5 ( با همکاری هاله هلالی اصفهانی )

 

1398 ” زندگی روز مره در شهر سوخته ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 615-636

 

1398 ” سازماندهی و اداره شهر ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 637-668

 

1398 ” سفال رنگارنگ: سفال زنانه ” نوشته لوردانا موگاورو ترجمه سید منصور سید سجادی در در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 405-418(ترجمه)

 

1398 ” سفال شهر سوخته ” در هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 293-328

 

1398 ” سفال گونه امیر در شهرسوخته ” در : فرّ فیروز: جشن نامه دکتر فیروز باقرزاده. مفاخر میراث  فرهنگی ایران 5 . به کوشش  احمد محیط طباطبائی  و شاهین آریامنش. تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری – انتشارات آریارمنا و گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرون. صص 81-136

 

1398 ” ظروف مرمری ” در در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 419-448 ( با همکاری رامین محمدی سفیدخانی )

 

1398 ” گورستان شهر “  در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 207-246 ( با همکاری رجب محمد ضروری )

 

1398 ” معماری و شهر سازی ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 119-206 ( با همکاری حسین مرادی )

 

1398 ” نامهای سیستان در دوره تاریخی ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 755-760

 

 1. مجموعه مقالات شهر سوخته 2 ، به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ، تهران ، پژوهشکده باستان شناسی و دانشگاه سالنتو . صص 446 ( کتاب- مجموعه مقالات)

 

1398  ” کتابنامه شهر سوخته ” در  مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ،  تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص389-413

 

1398 ” مطالعه ای نو در باب باستان شناسی و باستان سنجی  مهره های سنگی نیمه بهادار شهر سوخته ” در :  مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ، تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص. 245-272 با همکاری ایرج بهشتی و یاسین صدقی )

 

1398 ” نخستین گزارش مقدماتی مطالعات  انگل شناسی بر روی مدفوع حیوانات بدست امده از شهر سوخته  در عصر مفرغ ایران”  در  مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ،  تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص. 355 تا 364  ( با همکاری   مهسا مکی ، غلامرضا مولوی،  ژان دو پوئی کامت،  سعید رضا نداف،   ایرج موبدی ، مصطفی رضائیان  و مهدی محبعلی

 

1398 ، ” گزیده ای از پژوهش های میدانی  سال 1393 در شهر سوخته ” در مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه، تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص. 23-116

 

1398 ” یک ماکاک در شهر سوخته ” در  در  مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ،  تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص. 373-388  ( با همکاری  کلاودیا مینیتی   )

 

1398 ” اسپایروریدیازیس انسانی بدلیل  فیزیالوپترا ( نماتوده: فیزالوپتریده ) در یک تدفین شهر سوخته در عصر مفرغ ( 2800-2500 قبل از میلاد در ایران ” در  مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ،  تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص. 365-372  ( با همکاری   مهسا مکی ، غلامرضا مولوی،  ژان دو پوئی کامت،  فرانتیسک مورواک سعید رضا نداف،   ایرج موبدی ، مصطفی رضائیان  و مهدی محبعلی ،  حسین ملک افضلی  و فرانک کارگر )

 

1398 ” ظرفیت مطالعات ژنتیکی اسکلتی سهریوخته. هزاره سوم قبل از میلاد” در  مجموعه مقالات شهر سوخته 2 . به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ،  تهران ، پزوهشکده باستان شناسی صص. 365-372  ( با همکاری مریم رمضانی ، وحید شکری اصل ، محمود تولایی، پیمان زرگری، و علی محمودی)

 

1398 ” نشانه سفالگران در شهر سوخته ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 379-404

 

1398 ” هنر گچبری و نقاشی در کوه خواجه  ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد دوم )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 959-992

 

1398 ” هنر مهره سازی ” در در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص.449-472

 

1398 ” یک بازی فکری در شهر سوخته ” در هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 533-546

 

1398 “بهداشت جامعه شهر سوخته ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 571-582

 

1398 “منابع غذایی شهر سوخته ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 593-614

 

1398 ، شیرها و گاوهای ایران باستان در آکوئی لی یا  ” آثار زرین و پیکره های دوره های هخامنشی و ساسانی موزه ملی ایران و موزه تخت جمشید”. به کوشش کریستیانو تیوسی ، مارتا نولو و مارگریتا بلجویوز. تهران موزه ملی ایران.  ( کتاب ترجمه از ایتالیایی)

 

1398 ” نقش جانوران در سفال شهر سوخته    “، مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی باستان شناسی و تاریخ هنر ایران ، دانشگاه مازندران صص 247-266

 

1398 ارتباطات شهر سوخته با مناطق همجوار و سرزمین های فرامنطقه ای ” در  هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند. به کوشش سید منصور سید سجادی  . ( جلد اول )، فرهنگستان هنر ،  تهران  صص. 669- 746

 

1398 ایران و ایتالیا: 60 سال همکاری در میراث فرهنگی “ تهران ، موزه ملی ایران و با همکاری پیر فرانچسکو کالیری، آدریانو رسی و جبرییل نوکنده . تهران موزه ملی ایران.   ( کتاب- مجموعه مقالات)

 

1398 دهانه غلامان : شهری هخامنشی در جنوب شرقی ایران،  تهران انتشارات آریارمنا ، 308 صفحه   ( کتاب محموعه مقالات)

 

 1. ” باستان شناسی بلوچستان” نوشته جیم گری شفر در دانشنامه ایرانیکا. مقالاتی درباره تاریخ، فرهنگ و هنر مردمان بلوچ. . تهران ، آبی پارسی، پل فیروزه. صص. 111-115 (ترجمه اتنگلیسی) (

 

1398، ” جایگاه دشت سیستان بر اساس شواهد باستان شناختی و مدارک تاریخی ” در : آفرین نامه. مقاله های باستان شناسی در نکو داشت  استاد مهذی رهبر، به کوشش یوسف مرادی با همکاری سوزان کنتن ،  ادوارد جان کیل و رسول بروجنی، پژوهشگاه میراث فرهنگی صص. 347-358

 

1399 ” گزارش دهمین فصل کاوش در شهرسوخته . آبان-دی 1385 ” در : الشرق . ج. چهارم صص. 89-156 (   As-Sharq. Vol. 4 2020:89-156)

 

1400 ، ” باستان شناسان و مرمتگران ایتالیایی در ایران” ، در : مجموعه مقالات همایش ایران و ایتالیا. 60 سال همکاری در میراث فرهنگی. تهران ( با همکاری روح الله شیرازی ). موزه ایران باستان. گردآوری و تدوین : آدریانووالریو رسی، سیدمنصور سید سجادی، روح الله شیرازی و پیر فرانچسکو کالیری. تهران موزه ایران باستان

 

 1. “سیستان خاستگاه جواهرسازی و ساخت ظروف مرمری در دوران آغاز تاریخی ” ، در: سیستان فرهنگی . گردآوری علی فیروز کوهی . تهران. انتشارات امین نگار. ( با همکاری روح الله شیرازی ). صص12-61

 

 1. چکیده مقالات همایش حیرفت. دانشگاه جیرفت ( کتاب- مجموعه مقالات)

 

 1. دهانه غلامان. از ایران چه می دانم 155. تهران. دفتر پژوهشهای فرهنگی . (کتاب)

 

 1. سیستان دردوران تاریخی. از ایران چه می دانم 158. تهران. دفتر پژوهشهای فرهنگی (کتاب)

 

 1. مجموعه مقالات شهر سوخته 3 ، به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ، تهران ، پژوهشکده باستان شناسی و دانشگاه سالنتو. (کتاب- مجموعه مقالات)

 

1400 ، ” ظروف مرمری شهرسوخته “، در مجموعه مقالات شهر سوخته 3 ، به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ، تهران ، پؤوهشکده باستان شناسی و دانشگاه سالنتو.   ( با همکاری ساره امینی ).

 1. ” گزارش دهمین فصل کاوش در گورستان شهر سوخته آبان- دی ماه 1385 ” در : مجموعه مقالات شهر سوخته 3 ، به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ، تهران ، پؤوهشکده باستان شناسی و دانشگاه سالنتو.

 

 1. “سفال گونه امیر در شهرسوخته ” در : مجموعه مقالات شهر سوخته 3 ، به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ، تهران ، پؤوهشکده باستان شناسی و دانشگاه سالنتو.

 

1400، ” کاتالوگ تصویری اشیاء سنگی شهرسوخته ” ، در : مجموعه مقالات شهر سوخته 3 ، به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ، تهران ، پؤوهشکده باستان شناسی و دانشگاه سالنتو ( با همکاری ساره امینی)

 

1400، ” نقش جانوران در روی سفال شهرسوخته “در مجموعه مقالات شهر سوخته 3 ، به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ، تهران ، پؤوهشکده باستان شناسی و دانشگاه سالنتو.

 

1400، اشیاء چوبی و نئین شهرسوخته ” ، در :  مجموعه مقالات شهر سوخته 3 ، به کوشش سید منصور سید سجادی و انریکو اسکالونه ، تهران ، پؤوهشکده باستان شناسی و دانشگاه سالنتو.

 1. مجموعه مقالات همایش ایران و ایتالیا. 60 سال همکاری در میراث فرهنگی. تهران. موزه ایران باستان. گردآوری و تدوین : آدریانووالریو رسی، سیدمنصور سید سجادی، روح الله شیرازی و پیر فرانچسکو کالیری. تهران موزه ایران باستان (کتاب- مجموعه مقالات)

 

 1. 1400. نویافته های شهرسوخته. از ایران چه می دانم 154. تهران. دفتر پژوهشهای فرهنگی (کتاب)

 

1400، ” سرخس قدیم. دروازه خراسان” ، مقالاتی  در نکوداشت رجبعلی لباف خانیکی در : خراسان نامک صص. 511-529

 

1400، کوه خواجه. از ایران چه می دانم 153. تهران. دفتر پژوهشهای فرهنگی(کتاب)

 

1400ایران و ایتالیا. 60 سال همکاری در میراث فرهنگی. گردآوری و تدوین آدریانو رسی، سید منصور سید سجادی، روح الله شیرازی و پیرفرانچسکو کاللیری.  تهران موزه ایران باستان   (کتاب- مجموعه مقالات)

 

 1. سفال شهر سوخته در سپهر مجد باستان شناسی دنیای ایرانی و سرزمین های پیرامون جشن نامه دکتر یوسف مجید زاده. به کوشش سجاد علی بیگی، محمدرضای میری و هالی پیتمن. تهران . مرکز دائره المعارف بزرگ اسلای صص. 255-294

 

 1. جهان ایرانی و همسایگانش در پیش از تاریخ. تهران. انتشارات دادکین . صص 351 (کتاب)

 

1402 باستان شناسی جنوب شرقی فلات ایران در دوران مفرغ. انتشارات دادکین. تهران صص 510 کتاب

1402  شهر سوخته: اسطوره ای که تاریخ شد. نمایشگاه تصویری پژوهش های باستان شناسی در شهر سوخته. با همکاری انریکو اسکالونه. تهران موزه ایران باستان (بولتن)

 1. جيرفت و تمدن حوضه رودخانه هلیل رود. تهران. دفتر پژوهشهای فرهنگی (کتاب)
 2. سیستان و بلوچستان. ده گفتار پژوهشی. تهران. انتشارات کار نامک (کتاب- مجموعه مقالات)

 

کتابهای زیر چاپ

کرمان باستان

سفال شهر خاموشان

از ارت تا جیرفت از راه مرهشی

 

 

Bulletin

 

 

 

 1. “ Archaeological Survey in Middle Karun river” in: F. Bagherzade (ed.), Proceedings of Ivth Annual Symposium on Archaeological Research in Iran, Tehran. Pp.431-445 (in collaboration with : Henry Wright, Yahya Kowsary and Ismail Yaghmai). Tehran. Pp.431-445

 

 1. “ Test excavations in Elamite layers at the Izeh east Face” in: Archaeological investigations in Northern Xuzestan 1976. H.T. Wrigth (ed.), Ann Arbor, 1979, pp. 103-106 (  in  collaboration with H.T. Wright).

 

 

1979.“ The Protoelamite Period on the Izeh Plain” in: Archaeological  investigations in Northern Xuzestan 1976. H.T. Wrigth (ed.), Ann Arbore, 1979,  pp. 93-98

 

1982 Qanat/Kariz, Storia, tecnica costruttiva ed evoluzione. Istituto Italiano di Cultura, Sezione Archaeologica. Tehran, pp. 172 (Book)

 

1984.“ L’Azarbaygian durante il periodo Islamico” in : P.E.Pecorella & M.Salvemini (eds.), Tra lo Zagros e L’Urmia, ricerche Storiche ed Archaeologiche nell’ Azerbaigian Iraniano.  CNR, Rome. Pp. 343-354

 

1987.“ Importance of Kariz for water production and distribution in Iranian Baluchistan”, in : Newsletter of Baluchistan Studies. Vol.2, Naples, pp. 54-59.

 

1987.“ Kuch in Early Islamic Kerman”  in: Newsletter of Baluchistan Studies  Vol. 4, Naples, pp. 10-38

 

1987.“Prehistoric Settlements in the Bardsir Plain, South-Eastern Iran 1976-1977” in : East&West 37, Nos 1-4, pp. 11-130

 

 1. “ A Brief note on the Safarname-ye Baluchistan” in: Newsletter of Baluchistan Studies Vol. 5, pp. 75-80

 

 1. “ A Class of Sasanian Ceramics from Southeastern Iran” in: Rivista di archaeologia XIII, Venice, pp. 31-40

 

 1. “Breve nota su un Bicchiere d’argento proveniente da marlik” in ;Archeo, No. 49, Roma, pp. 110-111

 

1989.“ Shahdad Excavations in the Context of Oases Civilization” in : G.Ligabue & S.Salvatori (eds.), Bactria, an ancient civilization from Sands of Afghanistan. Venice, pp. 143-153 ( in collaborations with A. Hakemi)

 

1989.“Gli scavi di Shahdad nel contesto della Civilta’ delle oasi” in :Battriana una Antica civilta’ delle sabbie dell’Afghanistan. A cura di G.Ligabue e S. Salvatori, Venezia ( in collaborazione con A.Hakemi), pp. 141-153

 

1990.“ A Short note on the Rise and fall of Tiz” in : Newsletter  of Baluchistan Studies Vol 7, pp. 53-57

 

1990.“ Archaeological Survey in the Qobeira Area, kerman Province” in: Annali, Rivista del Seminario di Studi Africani. IUO. Vol. 50 fasc. 1, pp. 1-39 (with collaborations of H.T. Wright)

 

1997, Shahdad. Archaeological Excavations of a Bronze Age Center in Iran By Ali Hakemi. (Translated and Edited by S.M.Sajjadi), Rome. Pp. 700 (Book)

 

1999, “ Interview” in : Gardeshgari . Vol.1, No. 3, pp. 15-24

 

1999.“ Excavations at Tappeh Nourabad, Lurestan”, in : The Iranian World. Essays on Iranian Art and Arcaeology. Tehran. (Short Note)

 

 1. “Southern Sistan as Seen by Muslim Geographers and Historians” in; M. Taddei & G. De Marco (eds.): South Asian Archaeology 1997. Vol. II, pp. 563- 576. Rome

 

2000.“ Dahana-yi Ghulaman: An Achaemenid town in Sistan”  in: An Anthology of Iranian Studies. Center for Cultural and International Studies, Tehran. Pp. 117-160.

 

2001.“ Preliminary Observations on Human Skeletal Remains from Shahr-e Sukhteh. Sistan ( Southeast Iran)” in : Caucasus. Essays on the Archaeology of the Neolithic- Bronze Age. Tbilisi, pp. 62-87 ( with collaborations of F.Fruzanfar).

 

2001.Shahr-e Sukhteh. ( Daftarha-ye Shahr-e Sukhteh 5). Iranian Cultural Heritage Organization. Zahedan.(  Bulletin )

 

 

2001“ Preliminary Observations on Human Skeletal Remains from Shahr-e Sukhteh. Sistan ( Southeast Iran)” in : Caucasus. Essays on the Archaeology of the Neolithic- Bronze Age. Tbilisi, pp. 62-87 ( with collaborations of F.Fruzanfar).

 

 1. Excavation at Dahan-ye Qolaman ( The Slave Gate). ICHO. Tehran ( Bulletin)

 

 1. Excavation at Shahr-i Sukhth ( Burnt City) 1997-2000). ICHO. Tehran (Bulletin)

 

2003 . “ Le spezie nella documentazione archeologica: Coriandolo, Cumino  e terebinto nel protostorico di Shahr-i Sokhta, Sistan” : Aromatica, essenze, profumi e  spezie tra Oriente e Occidente, EdR, Roma. Pp. 37-41 ( In collaborazione con Lorenzo Costantini)

 

2003.“ Excavations at Shahr-i Sokhta. First  Preliminary report on the Excavations of the Graveyard 1997-2000” : IRAN. 41

 

2004  “Peintures et murales découverts á  Dahan-e Gholámán, Sistan”  Studia Iranica, Vol.33/2 ( with collaboration of Faramarz Saber Moghaddam)

 

2004 .“ Affiorano nel deserto salato i tesori di Shahr-i Sokhta ( The Treasures of Shahr-i Sokhta “ : Ligabue  Magazine . Anno XXIII no. 44-I. Pp. 104-119

 

 1. “The Treasures of Shahr-i Sokhta “ : Ligabue Magazine . Anno XXIII no. 44-I. Pp. 104-119

 

 1. Archaeological Investigations at Shahr-i Sokhta and Dahaneh-ye Qolaman, 1997-2004. ICAR Bulletin

 

2004.“ Peintures et murales découverts á  Dahan-e Gholámán, Sistan”  Studia Iranica, Vol.33/2

 

2004.“Archaeological Report . Sistan and Baluchestan Project” IRAN XLII,,pp. 247-250

 

 

2004.“HACTEHИAЯ POCИCБ ИЗ  ДAXAHEX- ЙE KOЛAMAH” : KABKAЗCkИЙ BECTHИK, No. 9, :47-58 ( Wall painting from Dahaneh-ye Qolaman in: Caucasian Messenger, No. 9, pp:47-58. TBILISI)

 

2004.Archaeological Investigations at Shahr-i Sokhta and Dahaneh-ye Qolaman, 1997-2004. ICAR

 

2005, ” Gli Scavi di Shahr-i Sokhta” in ” :ALPAGHANIAN. Raccolta di scritti in onore di Adriano Alpago Novello. (ed. Gianclaudio Macchiarella).

 

2005,“ Sistan and Baluchistan Project” : IRAN. XLIII. Pp. 87-91

 

2006 Dahaneye Qolaman” : Iran, XLIV, p. 357 Bulletin

 

2006 Excavations at Shahr-i Sokhta, Tehran , Shahr-i Sokhta  Center for Archaeological Research, pp. 2-26

 

2006 La Necropolis di Shahr-i Sokhta, Tehran , Shahr-i Sokhta  Center for Archaeological Research, pp. 53-80

 

2006 PacKonicu 6 Illaxp-Coxra (ceopeeuluii eopod) Cucmati-Hpau, Tehran , Shahr-i Sokhta  Center for Archaeological Research, pp, 107-132

 

2006 Sistan and Baluchistan Project” :  IRAN. XLIV. Pp. 95-111

 

2006, Ausgrabungen in Shahr-i Sokhta , Tehran , Shahr-i Sokhta  Center for Archaeological Research, pp, 81-106

 

2006, Les fouilles archéologiques à Shahr-i Sokhta, Tehran , Shahr-i Sokhta  Center for Archaeological Research, pp. 26-52

 

2007 “L’ultima scoperta a Shahr-I Sokhta: Un occhio magico o una protesi oculare?” in : il Giornale del Museo Nazional d’ Arte Orientale ‘ Giusppe Tucci’, no 2, pp1-2 (in collaborazione con Lorenzo Costantini)

 

2007 Dahaneh-ye Qolaman (Achaemenian Zaranka), ICHTO. Tehran Bulletin

 

2007 Wall painting from Dahany-ye Gholaman (Sistan)” in Askold Ivantchik & Vakhtang Liceli (eds.) Achaemenid Culture and Local Traditions in Anatolia, Southern Caucasus and Iran. New Discoveries, pp. 129-154

 

2007, “Wall painting from Dahany-ye Gholaman (Sistan)” in Askold Ivantchik & Vakhtang Liceli (eds.) Achaemenid Culture and Local Traditions in Anatolia, Southern Caucasus and Iran. New Discoveries, pp. 129154

 

2007, Dahaneh-ye Qolaman ( Achaemenian Zaranka), ICHTO. Tehran Bulletin

 

2008 An  Artificial Eye, Shahr-i Sokhta ,  Cultural Heritage , Handicraft & tourism Organization of Sistan & Baluchistan. Tehran  ( with the collaboration of Lorenzo Costantini)

 

2008 Sistan and Baluchistan Project”:  IRAN. XLVI

 

2008, “ La Sciamana dall’Occhio d’Oro” : Archeo, anno XXIV, nr. 3 (277), pp. 42-57

 

2009  An  Artificial Eye, Shahr-i Sokhta ,  Cultural Heritage , Handicraft & tourism Organization of Sistan & Baluchistan. Tehran  ( with the collaboration of Lorenzo Costantini)

 

2009 , “ Archaeobotany and ancient DNA analysis in mummified grape ( Vitis vinifera) berries and seeds from Shahr-I Sokhta, Sistan-Baluchistan, Iran” in : Abstracts of The Third international Symposium on Middle Asia intercultural Space (MAIS), ICAR, Tehran. (With the Collaboration of : Lorenzo Costantini, Francesco Carimi and Matteo Delle Donne)  (Short Note)

 

2009 A study of the climatic crisis of the end of the Third millennium BC in Southeastern Iran through the lens of geomorphology and archaeology”,   Geophysical Research Abstracts, Vol.11. EGU 2009-1505-2009 EGU General assembly 2009  ( with collaboration of : E.Fouache, C.Cosanday, C. Adle, M. Casanova, H.P. Francfort, Y. Majidzadeh, M. tenberg, Z. Shirazi, A. Vahdati) )  (Short Note)

 

2009, “ Catacomb Graves at Shahr-i Sokhta” in : Abstracts of The Third international Symposium on Middle Asia intercultural Space (MAIS), ICAR, Tehran. )  (Short Note)

 

2009, “ Multidisciplinary investigations on human remains and related artificial eye from grave MJN 6705 of Shahr-i Sokhta, Sistan-Baluchistan, Iran” Abstracts of The Third international Symposium on Middle Asia intercultural Space (MAIS), ICAR, Tehran. (With the collaboration of : Lorenzo Costantini and Mansur Fatehi) )  (Short Note)

 

2009, Ancient Baluchistan, Cultural Heritage, Handicraft & Tourism Organization of Sistan & Baluchistan Bulletin

 

 

 1. Polychrome ware from Shahr-I Sokhta. Cultural Heritage, Handicraft & Tourism Organization of Sistan & Baluchistan Bulletin

 

2009-Textile remains from Shahr-i Sokhta. Cultural Heritage, Handicraft & Tourism Organization of Sistan & Baluchistan

 

2014,  ” Первые Результаты с Новых Раскопок Захоронений Шахр-и Сохта” 🙁 The First Results of New Excavations of Shahr-i Sokhta Burials and the Problem of the Ancient Aratta in: Pre-Islamic Near east: history, religion, culture. Pp. 197-234.  ( with Collaboration of V.A.Khranovskyy)

 

2014, “Excavation at Buildings Nos.1 and 20 at Shahr-i Sokhta” in International Journal of the Society of Iranian Archaeologists. Vol.1, No.1, Winter-spring 2014.

 

2014, “Potter’s Signs of Shahr-i Sokhta and their functions and meanings” in : Modares Archaeological Research. Journal of Scientific Union of Archaeology, Tarbiat Modares University. Vol.5&6, Nos 10&11.

 

2014, “Some Preliminary Observations from the new excavations at the graveyard of Shahr-i Sokhta” in C.C.Lamberg-Karlovsky and B.Genito (eds.) Maurizio Tosi e L’Archeologia  come modo di vivere. AR, London

2014-2015, A Brief Report on the Archaeological Investigations at Shahr-i Sokhta.

 

2015 ” Gli Scavi di Shahr-i Sokhta” in ” :ALPAGHANIAN. Raccolta di scritti in onore di Adriano Alpago Novello. (ed. Gianclaudio Macchiarella)., pp….Venezia

 

2015, Catacomb Graves or Burial Sites of Clan Chiefs of the 3rd Millennium BC. Shahr-i Sokhta Confederation. Zbrika Naubouykh Prats Mova ta Istoria   Vypusk 383  Akademia Nauk Vyshchoi Ovity Ukrainy .Rada Molodykh Uchenykh . Kiev. Bulletin

 

2017, “ Comparing the Determined Age at Death between Men and Women based on the Human Bones Excavated from Shahr-I Sokhta Archaeological Site: A survival Approach Using Life[table and Kaplan-Meier Methods”, in : International Journal of the Society of Iranian Archaeology, Vol.3, pp. 55-60 ( With  collaborations of : Abdolkarim Shadmeher, Ebrahim Hajizadeh, Abdoreza Baghestani, (Short Note)

2017, “ Human Spiruridiasis due to Physalopteraa spp. (nematodia:physalopeteridea) in a grave of the Shahr-iSokhta archaeological site of the Bronze Age (1800-2500 BC ) in Iran” in: Parasite , 24, 18, pp. 2-5 ( in collaboration with Mahsasadat Makki, Jean Dupouy-Camet, František Moravec, Saied Reza Naddaf, Iraj Mobedi, Hossein Malekafzali, Mostafa Rezaeian, Mehdi Mohebali, Faranak Kargar, and Gholamreza Mowlavi.

2017, “ Lapis lazuli Beads at Shahr-i Sokhta” in  Massimo Vidale & Alessandra Lazzari (Eds.) LAPIS LAZULI BEAD MAKING AT SHAHR-I SOKHTA

2017, “ Report on the Animal feces of Bronze age excavated from Shahr-i Sokhta. Iran” : Korean J. Parasitol. Vol. 55. No. 2. Pp. 107-201 ( in collaborations with : Mahsasadat Makki, Jean Dupouy-Camet, Saied Reza Naddaf, Iraj Mobedi, Mostafa Rezaeian,5, Mehdi Mohebali,  , Gholamreza Mowlavi

 

2017, “Shahr-i Sokhta 2014-2015 Excavations. The new Results in Area 1, 20, 26, 28” in Archeologia  Area. Studi di Areotopografia Archeologica. 9/15, Pp. 149-167.

2018, “Dahan-ye Qolaman: Building  number 15”, ACTA IRANICA 58,(L’Orient est son jardin: Hommage à Rèmy Boucharlat). ( In collaboration with Zohreh Zehbari)

2018, Catalogue 0f the Nusay Hotel Collection, Ashghabad. ( English- Russian)  Bulletin

 

2018.,  “La Funzione delle catacombe nella necropoli Di Shahr-i Sokhta)”, (A cura Pierfrancesco callieri e Adriano Rossi)    Civiltà dell’Iran: Passato,Presente, Futuro. ROma. Sceinze e lettere

2018-2019, “ Health stress in early childhood and patterns of  accuated lines  in human dental enamel at the 3rd millennium BCE urban complex of Shahr-  I Sokhta (sistan )” , AJPA

2019   “ Scavi  a Shahr- i Sokhta  dell’ Istituto di Studi sulle Civilta’ dell’ Egeo e del Vicino Oriente, ICEVO (2007) e dell’ Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico ISMA (2014) – CNR” , in  (eds.), P.Callieri, J.Nokandeh, A.Rossi and S.M.S. Sajjadi Iran and Italy: 60 years of collaboration on cultural Heritage. Tehran, National Museum of Iran., pp. 61-62(Collaboratio with R.Biscione )

2019 , Scavi e Ricerche A  Shahr-I Sokhta. A Cura si Enrico Ascalone e Seyed Mansur seyed Mansur Seyed Sajjadi,  Tehran. 2019 ICAR  e Universita’ di Salento  ( Book)

2019, “New data on non-human from the ancient Near East: the recent discovery of  a rhesus macaque burial at Shahr-i Sokhta”, In: International Journal of Osteoarchaeology,  in collaboration of C. Minitti

2019, “ Commercial and Cultural relations between Sistan and southern Turkmenistan throughout the 3rd millennium BC”, Beyond The Walls. Provisioning Cities in Ancient Euroasia. International Research Confernce. Berlin 27-28 Jun. ( Abstract).

2019, “ Scavi e ricerche archeologiche dell icar a Shahr- i Sokhta, 1997-2019” in  (eds.), P.Callieri, J.Nokandeh, A.Rossi and S.M.S. Sajjadi Iran and Italy: 60 years of collaboration on cultural Heritage. Tehran, National Museum of Iran., pp. 53-55 )

2019, “Use of dental microstructure to investigate the role of  prenatal and early life physiological stress in age at death” in Journal of Archaeological Science, 104, 85, 96 ( in collaborations with : K.O.Lorentz, S.A.M. Lemmers, C. Chrysostomou, W. Driks, M.R. Zaruri and F. Foruzanfar)

2020 “ Synchrotron radiation micro X-Ray Fluorescence ( SR-μXRF) elemental mapping of ancient hair: Metals and health at 3rd millennium BCE Shahr-i Sokhta . Iran” , in Journal  of Archaeological Sceince 120, pp. 1-10.

2021 Compendio strorico dell’Iran attraverso le collezioni del Museo nazionale dell’Iran. Tehran. Museo Nazionale dell’Iran ( Book)

2021, “DIE “VERBRANNTE STADT”. Aktuelle Forschungen in Shahr-i Sokhta im jeutigen Iran”, in: ANTIKE WELT, 4.21, pp. 41-48 (in collaboration with Enrico Ascalone)

2021, “  Italian Archaeolosits and Restores in Iran”, “ Iran and Italy. 60 Years of Collaboration in Cultural Heritage. Proceedings of the Workshop. 17th November 2019. Irannational Museum. Tehran. Editted By: Pierfrancesco Callieri; Adriano Valerio Rossi; Seyyed Mansour Seyyed Sajjadi; Rouhollah Shirazi

2021, “First permanent molars with accentuated line patterns: Assessment of childhood health in an urban complex of the fifth millennium before
the present”, : Archives of Oral Biology 123, pp. 1-9

2021, Iran and Italy. 60 Years of Collaboration in Cultural Heritage. Proceedings of the Workshop. 17th November 2019. Iran National Museum. Tehran. Editted By: Pierfrancesco Callieri; Adriano Valerio Rossi; Seyyed Mansour Seyyed Sajjadi; Rouhollah Shirazi.(Book)

2022,  Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta  2.     Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento. Pp. 596 ( Book)

2022, “ Catalogue of Stone Objects”, in : in : Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta  3.     E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento ( In collaboration with Sareh Amini and Media Rahmani). Pp. 587-622

2022, “ Excavations at Shahr-i Sokhta (Graveyard 2006-2007)”, in : Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta  3.     E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento. . Pp. 23-106

2022, “ Harmonies and Similarities Between Sistan and Turkmenistan during the 3rd Millennium BC.”, in:  E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta  2.     Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento, pp. 369-385

2022, “ Preface”, in : E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta  2.     Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento, pp. 14-15

2022, “ Wooden and Reed Objects from Shahr-i Sokhta” in : Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta  3.     E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento. pp. 553-570

2022, “ Zoomorphic Patterns on the Pottery Vessels of Shahr-i Sokhta”, in: Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta  3.     E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento…. Pp. 473-496

2022, “Preface”, in: Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta  3.     E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento, pp. 11-12 ( Short Note)

2022, “The Emir Ware from Shahr-i Sokhta” in : Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta  3.     E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento. Pp. 267-308

2022, ”  Alabaster Vessels from Shahr-i Sokhta”, in : Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta  3.     E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento ( In collaboration with Sareh Amini).

2022, Structural Study of Lapis-Lazuli Stones and Beads of the Shahr-I Sokhta-Sistan”, in: Parseh Journal of Archaeological Studies 6 (20): 59-84. Richht Tehran( collaboration : Y Sedghi, I Beheshti)

2022, ThePreliminary report on Excavations ar Eastern residential Area of Shahr-I Sokhta  Rooms 27 and 28” , in PERSICA ANTIQUA, Vol 2, No. 33 pp. 101-109

2022,Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta 3.     E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento. Pp. 683 ( Book)

 1. “The Catacomb Graves of Shahr-i Sokhta”, in: E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta 2.     Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento, pp. 69-142
 2. Potter’s Marks in Shahr-i Sokhta: Their Functions and Meanings. In : : E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta 2. Tehran. Iranian Center for Archaeological Research and University of Salento, pp. 421-470
 3. Ten Essays on Shahri I Sokhta. Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento, pp. 441 ( Book)
 4. The Research of the Consiglio Nazionale delle Ricerche (National Research Council) in Eastern Iran: Shahr-i Sokhta and Sistan in late 3rd – early 2nd millennia and the diffusion of the Greater Khorasan Civilization (Bactria-Margiana Archaeological Complex.. In collaboration with : R. Biscione,), in : E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta 2. Tehran. Iranian Center for Archaeological Research and University of Salento, pp. 385-420 .

2022., “  Excavations at Shahr-i Sokhta:  Graveyard 2014-2015 “, in:  E.Ascalone and S.M.S. Sajjadi (eds.). Excavations and Researches at Shahr-i Sokhta  2.     Tehran. Iranian Center or Archaeological Research and University of Salento, pp. 19-68

2023, A Double Burial From Shahr-I Sokhta Necropoli (Iran). Bioarchaeological Investigations and Non-Invasive Biotecnological Studies on fragments of Human Remaines. In : Archaeological Discovery, 11. 1-15. ( Milanesi, C.; Vignani, R.; Scali, M.; Foleri, C.; Cresti, M.; Donne, M.D.; Canci, A.; Friziero, M; Sebastiani, A.and S.M.S. Sajjadi

2024.SHAHR-I SOKHTA QUANDO IL MITO DIVENTA STORIA. Mostra illustrata delle attivita’ archeologiche nella Citta’ Bruciata ( Shahr-i Sokhta). Tehran. A cura di Enrico Ascalone e Seyed Mansur Seyed Sajjadi

 1. “Female biased adult sex ratio in the Bronze Age cemetery of Shahr-i Sokhta (Iran) as an indicator of long distance trade and matrilocality” in Wiley Periodical LLC. American Journal of Biological Anttropology 2024. DOI: 10.1002/ajpa.24911. ( Pier Francesco FABBRI, Seyed Mansur Seyed SAJJADI, Hossein MORADI, Luca PAGANI, Ludovica MOLINARO, Giorgia VINCENTI)

 

Under press.

Sistan : Commercial/Cultural Relations  with Neighboring Areas  During the 3rd Millennium BC Cylider Seals and Cylider seal impressions from Shahr-I Sokhta.

 

Paleopathological features of infectious diseases in the bones of ancient skeletons in the burnt city (Shahr-i Sokhta) 3200 BC. Negar Bizhani1,2, Giorgia Vincenti,3 Seyyed Mansur Seyyed Sajjadi4, Jean Dupouy-Camet 5, Mehdi nateghpour1,2,  R. Shirazi6, Mohammad bagher Rokni,1,2 Gholamreza Mowlavi1,2*, Pier Francesco Fabbri*7

 

Tracking of infectious diseases in the Burnt City (Shahr-i Sokhta) in 3200 -BCE through anemic signs found in excavated human skeletons