لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هم اندیشی “هنر بازسازی (گرامی داشت آزادی خرمشهر)”

چهل و دومین گفتمان هنر و معماری بازسازی مناطق جنگی، نمی تواند از روند متعارف بازسازی سایر مناطق شهری و روستایی، برخوردار باشد، زیرا به علت بحرانی بودن وضعیت منطقه و نیاز عاجل به پاره ای از تاسیسات (که بهره برداری از آن، همزمان مورد احتیاج است)، علاوه بر داشتن تخصص فنی و مدیریت اجرائی به خمیر مایه ای نیاز…