لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هم اندیشی “شهرهای جهانی”

مهندس سید علیرضا قهاری : واژه شهرسازی برای اولین بار در سال 1315 برای آن دسته از کشورهایی به کار رفته است که در حال رشد بوده و منظومه های بزرگتری را در نظر می گرفتند . در سال 1966 کتاب شهرهای جهانی به چاپ رسید و چگونگی گسترش سریع شهرهایی چون پاریس ، توکیو و مسکو را که برای…