لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

برنامه نشست هم اندیشی حوزه تمدنی کارون به علت اشکال فنی به زمان دیگری موکول شد .