هم اندیشی فضا در اندیشه دینی - چهارشنبه 14 تیر ساعت 16 الی 19