استان ها-خراسان رضوی-مشهد-مدرسه و کتابخانه آیت ا... خوئی-1383