استان ها-خراسان جنوبی-نهبندان-روستای خوانشریف-1394