معماری و فرهنگ آشوری - چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۳- باغ موزه قصر - ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰