دیلمان - مورخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰ در باغ موزه قصر