لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

برنامه های روز سوم – دوشنبه اول آبان ۱۳۹۱ – روز تهران

  • ساعت ۱۶/۳۰-۱۴ : سخنرانی پیرامون باغ ایرانی در تهران / مسئول آقای مهندس فریبرز جبارنیا
  • ساعت ۱۷-۱۶/۳۰ : پذیرایی
  • ساعت ۲۰-۱۷ : سخنرانی پیرامون طبیعت تهران / مسئول: آقای دکتر رضا بهبهانی
  • ساعت ۲۰/۳۰-۲۰ : اختتامیه