نام و نام خانوادگی: ژرژ دارش
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

ژرژ دارش

  • ·     متولد :ارومیه , ۱۳۲۶
  • ·     کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران , ۱۳۵۳
  • ·     رئیس هیئت مدیره مهندسین مشاور هیریاس
  • ·     عضوسازماننظام مهندسی ساختمان تهران
  • ·     عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
  • ·     عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران
  • ·     عضو هیئت مدیره موسسه توسعه مطالعات سازه های آشوری
  • ·     طراحی , نظارت و ساخت مجتمع های مسکونی