نام و نام خانوادگی: حسین سلطان زاده
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

حسین سلطان زاده

متولد ۱۳۳۵

اخذ مدرک مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران ، ۱۳۶۶

اخذ مدرک دکتری تخصصی معماری از دانشاه ازد اسلام واحد علوم تحقیقات تهران ، ۱۳۸۵

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران از ۱۳۶۹

رییس دانشکده عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از ۱۳۷۹

سردبیر و مدیر مسئول فصلنامه معماری . فرهنگ از ۱۳۷۸

عضو هیات تحریریه مجله علمی – پژوهشی انسان شناسی از ۱۳۸۱

مدیر عامل مهندسین مشاور چهار طاق هستی

عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت های گذشته

مدیر گروه معماری و شهرسازی دفتر پژوهشهای فرهنگی ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱

تدریس در دانشگاههای شهید بهشتی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و دانشگاه های آزاد اسلامی تبریز و همدان ۱۳۶۷- ۱۳۸۰

عضو شورای راهبردی طرح ساختمان فرهنگسرای نگارستان (موزه قرآن ) ۱۳۷۷ و ۱۳۷۶

عضو شورای راهبردی مرمت و بازسازی مرسه عالی شهید مطهری (مسجد – مدرسه سپهسالار ) ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲

رییس کمیته شهرسازی و معماری ناحیه سبز تهران ، شهرداری تهران ، ۱۳۸۱

عضو کمیسیون عالی معماری ستاد هویت بخشی مدارس کشور ۱۳۸۷

مدیر گروه کارشناسی ارشد پژوهش هنر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۱۳۸۶-۱۳۸۸

عضو کمیته هنرهای وابسته به معماری در فرهنگستان ۱۳۸۷

فعالیت های حرفه ای

طراحی ساختمان اداری وزارت راه در جاده قدیم ۱۳۷۰

طراحی و نظارت بر ساخت شماری واحد مسکنی در تهران ۱۳۷۰- ۱۳۷۹

طراح مهمانسرای سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی در تهران۱۳۷۲

طراحی مدرسه ابتدایی  در زنجان۱۳۸۵

طراحی مسجد بزرگ دانشگاه  آزاد اسلامی قزوین ۱۳۸۶

طراحی مجتمع آموزشی حیات طیبه ، سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس قزوین ، ۱۳۹۰

عضو هیات داوری در پروژه های ارسالی در ده ها مسابقه معماری در کشور

آثار تالیفی

کتاب ها

روند شکل گیری شهر و مراکز مذهبی در ایران تهران انتشارات آگاه ۱۳۶۲

تاریخ مدارس ایران ( از عهد باستان تا تاسیس دارلفنون ) تهران : انتشارات آگاه ۱۳۶۴

مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران چاپ اول ۱۳۶۵ چاپ دوم تهران انتشارات آگاه ۱۳۶۴

فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران ، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی

فضاهای ورودی خانه های تهران قدیم ، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی ۱۳۷۱

فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران چاپ اول ۱۳۷۱ تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی

نماهایی از ساختمانهای تهران ، با اثاری از دانشجویان معماری تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی

نائین شهر هزاره های تاریخی تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی ۱۳۷۴

تبریز خشتی استوار در معماری ایران تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی چاپ اول ۱۳۷۶

معماری و شهرسازی ایران به روایت شاهنامه فردوسی ، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی ۱۳۷۷

تاج محل ارامگاه بانویی ایرانی تبار ، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی ۱۳۷۸

تخت جمشید چاپ اول ۱۳۷۹ تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی چاپ ششم ۱۳۹۰

بازارهای ایرانی چاپ اول ۱۳۸۰ تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی چاپ چهارم ۱۳۸۶

فضاهای معماری و شهری در نگارگری یرانی تهران چهار طاق ۱۳۸۷

تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران از دوره باستان تا ۱۳۵۵ ه. ش انتشارات چهار طاق ۱۳۹۰