نام و نام خانوادگی: کمال الدین ایمانی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است


ﻣﺤﻞ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ : ﺗﻬﺮان ـ ۱۳۲۷

۱ ـ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﻲ

– ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﻲ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺪف

– ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤﺎری ـ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

۲ ـ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ

– اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

– ﻓﺮاﻧﺴﻪ

۱۳۵۵

۱۳۵۶

۱۳۶۰

ﺗﺎﻛﻨﻮن

۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۸

۳ ـ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای

– ﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎری در ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور دﺗﺎی

۱۳۵۴ ـ

– ﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎری در ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻧﻮی

۱۳۵۵ ـ

– ﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎری در ﻣﻮﺳﺴﻪ اورﺑﻴﺲ

۱۳۵۷ –

– ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺷﺎرﺳﺘﺎن

۱۳۶۰ ـ

-رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺷﺎرﺳﺘﺎن

۴ ـ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت

– ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ. – ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ۳) ﺑﻌﺪی( – ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﻜﻦ و اﻧﺴﺎن )ﻟﻮﻛﻮرﺑﻮزﻳﻪ(

– ﺗﺤﻘﻴﻖ درﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺑﻮﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان.

– ﺗﺎﻟﻴﻒ راﻫﻨﻤﺎی ﻃﺮح اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن.

– ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺗﺤﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﻳﺮان.

– ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻃﺮاﺣﻲ اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺘﻨﻲ درﺟﺎ.

۵ ـ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ

– ﻫﻤﻜﺎری در ﻃﺮح ﺷﻬﺮﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻮﻛﺎ )ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ اﻳﺮان(

۱۳۵۴ ـ ۱۳۵۵

– ﻫﻤﻜﺎری در ﻃﺮح ﺷﻬﺮک ﺷﻬﺮوز ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز

۱۳۵۵ ـ ۱۳۵۶

– ﻫﻤﻜﺎری در ﻃﺮح ﻣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای اﻫﻮاز

۱۳۵۷ ـ ۱۳۶۰

– ﻫﻤﻜﺎری در ﻃﺮح ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﺮاز

۱۳۶۳

– ﻫﻤﻜﺎری در ﻃﺮح ۵۰ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻫﻤﺪان

۱۳۶۵ ـ ۱۳۶۶

– ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻫﺎدی، اﺑﻬﺮ، ﺧﺮﻣﺪره، ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن

۱۳۷۰ ـ ۱۳۶۸

– ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ۳

۱۳۶۹

– ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح آﻣﺎده ﺳﺎزی دوم ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ

۱۳۷۰

– ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰی ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ

۱۳۷۱

– ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح ۴۰۰ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ

۱۳۷۳ ـ ۱۳۷۴

– ﻫﻤﻜﺎری درﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزی اﻃﺮاف ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب

۱۳۷۵ ـ ۱۳۷۶

– ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ اداری آرﻣﻴﺘﺎ

۱۳۷۵ ـ ۱۳۷۶

– ﻣﺪﻳﺮﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ زرﮔﻨﺪه ﺗﻬﺮان

۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۸

– ﻣﺪﻳﺮﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺮح ۲۵۰ واﺣﺪﻣﺴﻜﻮﻧﻲ درﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﺑﻬﺎران(

۱۳۷۸ ـ ۱۳۸۱

– ﻣﺪﻳﺮﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺮح ۴۰۰ واﺣﺪﻣﺴﻜﻮﻧﻲ درﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﻣﻬﺮﮔﺎن(

۱۳۷۹ ـ ۱۳۸۱

– ﻣﺪﻳﺮﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ۳ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

۱۳۸۰

– ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻣﺸﻬﺪ

۱۳۸۰

– ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻮاب ﻗﺰوﻳﻦ

۱۳۸۲

-ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺮوﻳﺲ آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﺗﺠﺎری آرﻣﺎن ﻣﺸﻬﺪ

۱۳۸۵ ـ ۱۳۹۴

-ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺻﺒﺎ ۸ و ﺻﺒﺎ ۱۲ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺒﺎ ﻧﻔﺖ

۱۳۸۷ ـ ۱۳۹۰

-ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎری ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺑﺎﺑﻞ

۱۳۹۱

-ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰی وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی

۱۳۹۳

-ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

۱۳۹۳

– ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو )وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری

۱۳۹۶

اﻃﻼﻋﺎت(

– ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ

  1397

مدیر پروژه و سرپرست گروه طراحی هتل گلشن مشهد

۱۳۹۸-

مدیر پروژه و سرپرست گروه طراحی استخر قهرمانی و پیست دوچرخه سواری مچموعه ورزشی

نقش جهان اصفهان.

۱۴۰۱