نام و نام خانوادگی: هوشنگ صمدزاده اهرابی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

فوق لیسانس معماری از دانشگاه هنرهای زیبا تهران – سال ۱۳۴۸
رئیس هیئت مدیره مهندسین مشاور سینام  از سال ۱۳۶۱

  • ۱۳۵۸-۱۳۶۱ وزارت مسکن و شهرسازی، مشاور مجری  طرح نیروی هوایی و سرپرست اجرایی و نظارت: پایگاه های تهران، مهرآباد، قصر فیروزه، لویزان، دوشان تپه، زاهدان، بوشهر و سمنان.
  • ۱۳۵۳-۱۳۵۷ مهندسین مشاور ناسکو سرپرست نظارت: انبارها و ساختمان اسکله بندرعباس
  • مدیر پروژه طرح های: مجموعه مسکونی شاهین شهر اصفهان، ساختمان های مسکونی صنایع نظامی زرین شهر اصفهان، انبارهای طرح بوفورس اصفهان، هلیکوپتر سازی پل شاهین شهر اصفهان، مراکز بهداشت وزارت بهداری
  • ۱۳۵۲-۱۳۵۳ مهندسین مشاور پرکینزاندویل سرپرست نظارت: ساختمان های دانشگاه جندی شاپور اهواز
  • ۱۳۵۰-۱۳۵۲ سازمان بیمه تامین اجتماعی سرپرست اداره نظارت: اداره ساختمان
  • ۱۳۴۸-۱۳۵۰ اداره مهندسی ژاندارمری طراح: ساختمان خدمت نظام وظیفه
  • ۱۳۴۳-۱۳۴۸ همکاری با مهندسین مشاور مقتدر – آندرف، دکتر جهان آرا و شرکت ساختمانی جزیره