لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پیش درآمدی بر هم اندیشی “منشور آتن”

سی و دومین گفتمان هنر و معماری منشور آتن، نام منشوری است که نتایج کلی دو کنگره جهانی معماران مدرن (کنگره 4 و 5) شامل توزیع و تنظیم چهار وجه عملکردی شهر (اسکان، کار، اوقات فراغت و ترافیک) در آن تبلور پیدا کرد. مباحث مطرح شده در این کنگره بعدها توسط لوکوبورزیه مدون شد و در سال 1941 در فرانسه…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

نوزدهمین گفتمان هنر و معماری “شهر و سرمایه های اجتماعی آن”

نوزدهمین گفتمان هنر و معماری در جوامع پیشرفته، علیرغم وجود رفاه اجتماعی و تامین نسبی، مراکز عام المنفعه در هر ناحیه و مجموعه شهری، به تعداد غیرقابل تصور وجود دارد و تعدد این مراکز گاهی این تردید را پیش می آورد که آیا در این جوامع، افراد نیازمند به آن میزان هست که نهادهای کمک رسان، این چنین گستردگی و…