لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هم اندیشی خلیج فارس و مانایی فرهنگ

سید علیرضا قهاری بحث امروز ما به مناسبت به ثبت رسیدن روز 10 اردیبهشت در تقویم به خلیج فارس اختصاص داده شده است .چند نشریه خارجی خلیج فارس را با نام دیگری نامگذاری کردند . و این یعنی تحریف تاریخ در بعد جهانی . در زمان دولت قبل ما طی نامه ای از ریاست جمهوری در خواست کردیم که اقدامات…