لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

نقد گفتمان هنر و معماری-۱۱

اردشیر سیروس - عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران و مدرس دانشگاه ویژگی بسیار برجسته و چشمگیر فرهنگ و معماری عصر ما سرعت زیاد و شتاب زده تحولات و تغییرات تکنولوژیکی است که بجا گذاشته شده. عظمت و سرعت صنایع دوران تکنولوژی نوین که یک قرن و نیم گذشته در تاریخ ما ظهور کرده و آنرا تجربه می کنیم…