لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

نوزدهمین گفتمان هنر و معماری “شهر و سرمایه های اجتماعی آن”

نوزدهمین گفتمان هنر و معماری در جوامع پیشرفته، علیرغم وجود رفاه اجتماعی و تامین نسبی، مراکز عام المنفعه در هر ناحیه و مجموعه شهری، به تعداد غیرقابل تصور وجود دارد و تعدد این مراکز گاهی این تردید را پیش می آورد که آیا در این جوامع، افراد نیازمند به آن میزان هست که نهادهای کمک رسان، این چنین گستردگی و…