لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پیش درآمدی بر هم اندیشی “درس هایی از مرمت”

یادواره زنده یاد دکتر باقر آیت اله زاده شیرازی پنجاه و سومین گفتمان هنر و معماری با گسترش دامنه ارتباطات و تعاملات فرهنگی در جهان امروز، بیش از هر زمان ضرورت پرداختن به مقوله شناخت فرهنگ و تمدن گذشته کشور و احیاء و بهره برداری مجدد و مناسب از بناها و بافت های تاریخی در تمامی ابعاد، احساس می شود.…