لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

تقارن روز مهندسی با سال ابتکار و نوآوری و لزوم حفظ و احیاء حریم انسان و خانواده و توسعه تمدن پایدار بازنگری و تفکر و اندیشه های نوین را در زمینه شهرسازی و معماری ایجاب می نماید.