لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

اگر چه رابطه معماری و تئاتر به هزاران سال پیش و به تاریخ تمدن ملل بر می گردد، در ایران همواره از تئاتر به دوران معاصر و به ویژه دوره قاجار و بعد از آن اشاره می شود. پوشیده نیست که انسان بواسطه درک اهمیت بیان و مفاهیم ارتباطی و نیاز به انتقال آن، از همان آغاز به این هنر روی آورده و نوشته یا نانوشته، روی صحنه و فضای مصنوع یا در فضای طبیعی که آنهم به این امر اختصاص یافته، کار نمایش را در کنار امور زندگی خود پذیرفته است.

بدین ترتیب می توان گفت، هنر تئاتر حتی پیش از هنر معماری، در میان اقوام بوجود آمده و بعدها این هنرمندان به کمک هنر معماری، جایگاه نمایش و فضاهای مورد نیاز برای القاء مناسب تر مفاهیم و بیان را تثبیت کرده اند.

وجود سکوهای نمایش آئینی در معابد ایلامی ها (همچون چغازنبیل) یا جایگاه ویژه رامشگران و هنرمندان نمایشی در پارسه را می توان از معدود آثار بیانگر رابطه میان معماری و تئاتر در ایران زمین به حساب آورد.

این رابطه امروزه با بهره برداری از آخرین تکنیک های معماری، صحنه تئاتر را در شکل و محتوا دگوگون ساخته است.

در ششمین گفتمان هنر و معماری، با حضور هنرمندان با سابقه تئاتر و کارشناسان حوزه معماری، جناب آقای دکتر حمید صنیعی پور – استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران سخنرانی خواهند داشت.

بن کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد.
زمان: ساعت ۱۶ الی ۱۹ – چهارشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۰
مکان: موزه هنر امام علی (ع)
خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – خیابان اسفندیار – شماره ۳۵