لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

نام تهران نخستین بار در نوشته های ابوعبداله حافظ تهرانی رازی (متوفی به سال ۲۶۱ ه.ق) از اهالی تهرانِ ری آمده است. این قریه کوچک که مردم آن بیشتر در مکان های زیرزمینی شبیه سرداب سکنی داشته اند، در سنه سیصد ه.ق دارای باغ های مشجر فراوان بوده است، اما به تدریج منازل در آن به طرف شمال توسعه یافته و به سرچشمه قنوات نزدیک تر شده است…