لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

مطالب مطرح شده در این جلسه به بررسی اهمیت بناها و میراث فرهنگی کشور و خصوصا در این جلسه شهرسوخته پرداخت،در ابتدا مستند کوتاهی در باره ی شهر سوخته پخش شد که نگاهی اجمالی داشت به فعالیت های باستان شناسی که در طی دهه های اخیر در این منطقه انجام شده ،و همینطور مرور اطلاعاتی که از این کاوشات بدست آمده،در این جلسه، مهندس قهاری به اهمیت بناهای تاریخی به عنوان یک اثرمعماری،( به عنوان مثال شهرسوخته) و بازگو شدن این مباحث در انجمن مفاخر و دیگر ارگان های دولتی و آموزشی اشاره کرد که به نوعی دلیل پرداختن انجمن مفاخر به موضوعاتی مثل شهرسوخته هم بود.

سخنرانان این جلسه:

  • دکتر محمد حسن طالبیان(معاونت میراث فرهنگی کشور)
  • دکتر روح الله شیرازی(مدیر پایگاه جهانی شهر سوخته)
  • مهندس فرامرز تطهیری مقدم(کارشناس ارشد معماری)