لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و پنجاه و نهمین گفتمان هنر و معماری

خاکستر زرین
نگاهی نو به تخت جمشید

تاریخ و هنر و مکاتب فلسفی باستانی ایرانیان را بیشتر، مستشرقین و شرق شناسان غیرایرانی نظریه پردازی کرده اند و چون در این کوشش جز یافتن حقیقت برای معدودی از آنها، ارضای کنجکاوی و پژوهش های تک وجهی و گاه جانبدارانه و حتی در مواردی کسب ثروت بوده است، لذا نمی توان از گزارش ها و برداشت های همه آنها، تبعیت بی چون و چرا کرد. جالب آنکه به صورتی دور از باور، ما خود نیز به این اظهار نظرهای حتی گاه مغرضانه، دامن می زنیم و آن ها را تکرار و بی هیچ مسئولیتی می پراکنیم.

خوشا به روزگار کنونی، که انسان این امتیاز را به دست آورده تا بتواند بیش از هر زمان دیگری به واسطه دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته، خود را به واقعیت های تاریخی نزدیک تر ببیند. و شاید از این نظر بتواند به غربالگری “تاریخ واقعی” از “تعابیر تاریخی” دست یابد. ولو آن که این فهم، به نوشتار درنیامد و تنها در حافظه ای باقی بماند. در نگاهی کلی می توان گفت بخش مهمی از تاریخ ایرانیان، به واسطه جهان بینی بسیار پیچیده ای که با خود دارد، به نوعی ورود به درون راز و رمزهای ادراکی مردمان است (که جز با کنکاش در مسیر ادراک و باورهای آن ها) از آنچه که به عنوان هستی، داد و ستدی درونی داشته اند، راه دیگری نمی یابد. تنگاتنگی باورهای مذهبی و تجلی آن در نگاره های تخت جمشید و معماری آن، دیدگاهی نو به دست میدهد که رمزگشایی آن، نیاز به بررسی های گسترده تری دارد.

کتاب نگاهی نو به تخت جمشید که توسط خانم مهندس خوبچهر کشاورزی با تکیه بر اوستا و مراسم آئینی – مذهبی پژوهش و نگارش یافته است. کوششی است در ارتباط با ایرانی بودن معماری و سنگ نگاره های کاخ تخت جمشید ورَدّ انتساب تشابه نگاره ها با تمدن های غیرایرانی!

در یکصد و پنجاه و نهمین گفتمان هنر و معماری، که به معرفی این کتاب اختصاص دارد سرکار خانم رویا منجم و آقایان دکتر محمد منصور فلامکی و شهریار سیروس سخن خواهند گفت. دبیر پنل آقای مهندس علیرضا قهاری بوده و برنامه با نمایش فیلمی از تخت جمشید همراه است.

زمان:چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
مکان:باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
پارکینگ اتومبیل برای شرکت کنندگان در برنامه پیش بینی شده است.