لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و شصت و هفتمین گفتمان هنر و معماری

شهر ایمن ، برگرفته از ایمنی ، بهداشت و محیط زیست سالم برای شهروندان است ، هر یک از این موارد دارای ساختار حرفه ای برای پایدار سازی شرایط زندگی در یک شهر است ، از این رو ضرورت دارد، برای همگام شدن با توسعه شهری ، سه اصل مزبور نیز رشد یافته و بر اساس چشم انداز شهر ایمن و با در نظر گرفتن محدودیت ها ، مقدوریت ها و چالش ها ، نسبت به فضاسازی وطراحی در برنامه های زمانبندی شده اقدام کرد . تخصیص منابع مرتبط با موضوع ، تامین اهداف پروژه محور ، همراه با شاخص گیری و تعیین اندازه های عملیاتی ، مشخص کننده نقش و کارآیی سامانه اعمال ایمن سازی در راستای بهبود و ارائه و تابع شرایط و ضوابط خاص و برنامه های کلان مدیریت شهری است . توجه به اجزای برنامه در قالب راهبردهای ایمنی در یک شهر و تدارک اهداف کلی ، بر اساس سیاست گذاری ها ، از مصادیق زنده و پویا است که نتیجه کلی آن هدایت اصول ایمنی در کل جامعه شهر نشین خواهد بود .
اعمال برنامه های پیشگیری ، کاهش اثرات حوادث و سوانح در اجزا و عوامل شهری با مشارکت عمومی و همه جوانب تاثیرگذار در حوزه پیرامونی به منظور ارتقاء و بهبود سطح ، با بهره گیری از مکانیسم های مرتبط با نوع تصرف و مخاطرات محیطی قابل تعمیم با راندمان بالای کاربری ، قابل تحقق است . به عبارت دیگر طبقه بندی تهدید از نوع حوادث مرسوم ، مشخص کننده پهنه بندی رایج نواحی خواهد بود که منابع متمرکز آن می تواند به استخراج خطرات در اماکن ، به منظور اعمال و اجرای مکانیسم پیشگیری و کاهش اثرات حوادث و سوانح منتهی شود.
از ویژگیهای متاثر از حوادث و سوانح ، تهدیدات بالفعل و بالقوه بر اساس پیچیدگی شهر و قرارگیری در حوزه جغرافیای خاص ، امکان وقوع متنوع حوادث و سوانح را مورد توجه قرار می دهد . در چنین شرایطی و در بعضی اوقات ، تاسیسات تدافعی شهر نیز قادر به پاسخگویی به وضع اضطراری نبوده و دامنه وقوع حوادث و سوانح ، افزایش و ابعاد کلی به خود می گیرد. از این رو توجه به فاز آمادگی شهری و بهره گیری از پتانسیل های عمومی ، همراه با ارتقاء و بهبود آموزش ها مد نظر می باشد.
ضرورتا توجه به این موضوع ، می تواند خط مشی موثر برای یک شهر آماده در برابر حوادث و سوانح را فراهم سازد . البته این مهم برای شهرهای نا ایمن ، شرایط را کاملا متفاوت تر می کند . در این گونه موارد لازم است سیاست های آمادگی براساس شرایط ویژه ، تدارک دیده شود .
در یکصد و شصت و هفتمین گفتمان هنر و معماری که به شناخت میزان آمادگی شهرها در برابر حوادث و سوانح و همچنین ضرورت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست سالم اختصاص دارد ، خانم مهندس خوبچهر کشاورزی و آقایان دکتر مهدی زارع، مهندس شهرام آرام ،دکتر علیرضا سعیدی سخنرانی خواهند داشت که با نمایش فیلم همراه است .
زمان: چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶ الی۱۸:۳۰
مکان: باغ موزه قصر، خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می شود.
پارکینگ اتومبیل برای شرکت کنندگان در نشست ، پیش بینی شده است .