لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و هشتاد و پنجمین گفتمان هنر و معماری – نتایج دو نشست اول و دوم در مهر ماه و آبان ماه ۱۳۹۴ ، پیرامون معرفی معماری معاصر ایران، امیدوارکننده است. نظرنامه‌هایی که توسط مخاطبین نشست‌ها پر شده، از یک سو نشان‌دهنده اشتیاق فراوان مخاطبان به آشنایی بیشتر با آثار برتر معماری معاصر ایران بوده و از سوی دیگر پختگی مقبول در خرد جمعی حرفه را بیان می دارد.