لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ
بزرگداشت روز تهران شهر امن
سوم و چهارم آبان ماه ۹۶
از ساعت ۱۵ تا ۱۹
آمفتی تئاتر باغ کتاب تهران