لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

ادبیات و عرفان شرق به ویژه در فلسفه ایرانی به حس مکان توجه داشته و این موضوع باید در طراحی معماری بناها در نظر گرفته شود…

سیدعلیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:حس مکان یا روح مکان ارتباط انسان با مکان و یا تعلق خاطر انسان نسبت به محیطی که در آن زندگی می کند است.
وی افزود:این حس مثبت و یا منفی بوده در حقیقت نوعی ادراک روحی و روانی فرد از محیط طبیعی خود بوده که ساخته ذهنش است.
قهاری تصریح کرد:انسان باحسی که نسبت به محیط پیرامون خود دارد به آن مکان شخصیت و هویت می دهد و معماری بناها هویتشان را از حس انسان ها می گیرند.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران گفت:حس مکان پدیده ای روان کالبدی بوده که پردازشها، خاطرات، تجارب و روحیات فردی به طور کامل بر آن گذاشته است این موضوع از شخصی به شخص دیگر تفاوت دارد.
وی افزود:حس مکان بر روی طراحی شهری، معماری و طراحی منظر تاثیرگذار است و همواره باید به این موضوع توجه شود.
قهاری تصریح کرد:توجه به حس مکان چند سالی است که کشورهای جهان در معماری بناهایشان استفاده می کنند و در ایران نیز به این موضوع اخیرا پرداخته شده است.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران گفت:ادبیات و عرفان شرق به ویژه در فلسفه ایرانی به عنوان حس مکان جایگاه ویژه ای دارد.
وی افزود:امروزه ایجاد فضای مجازی و شبکه های اطلاع رسانی، مکان کالبدی چشم اندازهای جدیدی را پیش روی افراد می گشاید و به نظر می رسد در آینده نه چندان دور بتواند جای مکان و تعریف سنتی آن را بگیرد.
قهاری تصریح کرد:ساماندهی مکان های عمومی و تقویت حس مکان می تواند تعامل افراد مختلف جامعه با یکدیگر را به همراه داشته باشد و در نتیجه از تضادها و برخوردهای غیر اصولی جلوگیری کند.

منبع : آرونا – چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۹