لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

مرضیه کیایی :‌ هزاران ذره نادیدنی گرد آمدیم و ناممان” شد هوا” ، و در صفات چون او … پرتوی از تابش او برما تافت وازآن نورو گرما گرفتیم ، به هم پیوستیم و باریدیم و ناممان ” شد آب” ، درصفات چون او …