You are currently viewing معماران ، روانشناسان ناشناخته ی امروز

ارتباط معنایی معماران و روانشناسان بر اساس فراهم سازی یک آسایش و آرامش محیطی برای مردم می باشد.

هر دو با آنالیز و آشنایی با دغدغه های شما ، شرایطی را به شما مشاوره و پیشنهاد می دهند که در خاتمه علاوه بر اینکه نیازهای اولیه ی شما را برطرف کند ، آسایش نسبی و سهولت زندگی را برای شما فراهم آورد.محل سکونت ، فضاهایی که در طول روز با آن سر و کار داریم ، نورپردازی منزل و یا محل کار ، چیدمان اصولی و بهینه استفاده کردن از فضاهای خالی عواملی هستند که تاثیرات خود را گاه مستقیم و گاها غیرمستقیم در آسایش تمام اشخاص ایجاد می کندَ