لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

بیژن علی آبادی

معمار جهان خداوند هستی بخش است .

معماری خلق فضا در زمان  با در نظر گرفتن  فرم –عملکرد  –زندگی  است و بهترین. معماری نشانکر   روح زندگی است.                                                                                                                                     

معماری دارای پنج مولفه است :

۱- طول .              2- عرض           3- ارتفاع.               4- حرکت .                5- زندگی .

شایان ذکر است که هر چهار دیواری معماری نیست معماری را باید شناخت و باید آن راحس کرد  .

جهت طراحی یک مجموعه و یا یک بنا ابتدا معمار نسبت به مطالعه و بررسی و تحلیل موضوع و یا خواسته اقدام و اگر نیاز باشد نسبت به مطالعات کتابخانه نیز لقدام می کند و اگر در مورد آن موضوع طراح هایی ارایه شده یا بناهایی مشابه آن  ساخته شده پس از مطالعه آن طرحها و همچنین  بازدید از بنای ساخته شده و شاخت محیط اعم از شرایط محیطی و اقلیمی و وضعیت پستی بلندی و توپوگرافی زمین و همچنین دسترسی ها و مشخص نمودن و همچنین مطالعات شهری و شهرسازی  و بررسی برنامه های بالا دست و پایین دست شهری و بعد از جمع بندی مطالعات پایه و رسیدن به اهداف لازمه نسبت  طراحی طرح های اولیه اقدام می کند که در انجام باید دو مورد را هم زمان مد نظر قرار دهد که یکی معماری درون و دیگری  معماری برون است و برای طراحی هر موضوعی معمار ضمن بررسی برنامه ( درون ) نسبت به شناخت  برون و محیط باید  معماری را بشناسیم و نیاز است علاوه برمواردذکرشده ازدو منظر آنرا شناخته ومورد مظالعه و بررسی قرار دهیم . معماری دارای دو منظراست که به یکایک آن پرداخته میشود   

  1. معماری از منظر درون  ( درونگرا )  .  
  2.  معماری منظر بیرون ( برونگرا )   .    
  3. منظر درون  معماری( درونگرا )  :

معمار در هنگام طراحی  هرپروژه ای خواسته ها و برنامه و موارد موثر بر طراحی را مورد نظر قرار می دهد و طرح اولیه که معمولا” همراه با شمای کلی و حجم پروژه می باشد ارائه می دهد و می توان گفت که طرح های اولیه ارائه شده به نظر یک سویه درونگراست زیرا فقط به مدارک و مستندات توجه گردیده و طرح معماری را برآن پایه طراح نموده است  .   

  • منظر برون معماری  (برونگرا )  : 

پس از طراحی پلان ها و نماها معمار نسبت به بررسی طرح و فضاها و حجم و بررسی محیط اقدام می کند و در این حالت معماری از نظر منظر برون گرا ( حجم ) که در این حالت منظر محیط مورد بررسی قرار می گیرد که برخی اوقات نیاز است که تغییراتی در طرح داده شود تا حجم مورد نظر و منظر دلخواه طراح با توجه به محیط و عملکرد حاصل شود .

آیا تطبیق  دو منظر با هم  بسیار مهم است ویا هریک به تنهایی :

منظر در معماری ( منظر درون و منظر برون ) هر یک جایگاه خاصی دارد و به نظر نگارنده یک معماری منطقی به معماری گفته می شود که دارای هر دو مورد  باشد یا به عبارت دیگر دارای منظر درون و منظر برون  .     

 نقد معماری پس از اجرا  :

روال براین است که هر طرحی پس از اجرا مورد نقد و بررسی توسط صاحب نظران و سایر معماران و بازدید کنندگان و مردم قرار می گیرد و اکثر بینندگان و حتی صاحب نظران منظر و نمای اثر معماری را ملاک سنجش خود قرار داده و کمتر به منظر و معماری درون پروژه توجه و اظهار نظر می کنند  یا به عبارت به معماری برون ( برون گرا ) توجه می شود .

     گروهی اعتقاد دارند که منظر و نمای برون هر بنایی اگر منطقی و دارای روح و حجم های متناسب در پلان محاط  باشد می توان آن را یک معماری خوب تعریف نمود در صورتی که بزعم نگارنده  نما و حجم شکل دهنده فقط پوسته خارجی معماری است   .

عده ای دیگر از معماران بر این عقیده اند زمانی یک اثر معماری کامل و  بی بدیل است که  عملکرد  داخلی و منظر معماری درون آن گویا باشد .  

واکاوی معماری از دو منظر :

زمانی یک اثر معماری  تبدیل به یک اثر  معماری کامل و  بی بدیل می شود که هر دو (  منظر درون ) و ( منظر برون )  با هم ادغام و عجین  شده باشند  .

شایان ذکر است که بیشتر مردم حتی صاحب نظران به معماری برون  ( منظر بیرون ) توجه نموده و اظهار نظر می کنند و کمتر به معماری ( منظر درون ) توجه می شود و  آن را مورد سنجش قرار دهد .       

برخی از معماران براین عقیده اند که معماری و منظر درون که بر اساس خواسته  و عملکرد طراحی شده در آن روح زندگی جاری است و ملاک سنجش آنان این چنین است و برخی دیگر حجم بنا یا معماری برون را ملاک سنجش قرار میدهند .       اگر  فقط منظور منظر معماری برون  باشد فقط یک پوسته ( نما )  مطرح می شود که می توان آن را رویت نمود  و اگر اظهار نظری نسبت به آن می شود فقط جهت پوسته پروژه معماری است و  اگر در مورد منظر درون  معماری سخن گفته شود چون  بیننده نمی تواند معماری درون ( همه فضاها ) را همزمان  ببیند و فقط  معماری درونی که در دید او قراردارد را می بیند و فقط   آن محدوده را مورد توجه قرار میدهد.که در این حالت  اساس سنجش معماری اشراف به فضاها توسط بیننده  ممکن نیست .      آیا منظر معماری برون  و منظر درون  را  هر یک جداگانه  موردبررسی قرار دهیم ویا اینکه هردو را باهم  بسنجیم  ؟  

پایان  سخن . 

اگر به  ساختمانها ی جدید الاحداث درده تا بیست سال اخیردرشهرهای تهران وتبریز و شیراز و مشهد  نگاهی داشته باشیم مشاهده میگردد که بیشتر ساختمانها دارای نما و منظر  بیگانه با محتوا  از منظر معماری درون هستند یا بعبارت دیگر  در برخی از بناها نما (منظر بیرون )  هیچگونه رابطه  با معماری درون ( منظر درون )   ندارد و  نما ویا حچمی کاذب  در  پوسته است بنابراین  اظهار نظردر مورد یک معماری  نیاز به  تسلط داشتن به فهم ودرک فضاها و موقعیت  استقرار و آب وهوا وسایر مولفه های لازمه جهت طراحی میباشد .  

درخاتمه سئوال این است که معماری ساختمانهایی که توسط معماران بزرگ همانند لوکوربوزیه یا معماری فرانک لوید رایت و یا تادایو آندو ومیس واندرروو ….. طراحی گردیده را چگونه باید  قضاوت نموده اید ؟  آیا معماری منظر درون ویا معماری منظر برون  را   ؟  

                                                                                                                                     بیژن  علی آبادی

                                                                                                                                  – 20 -2-1402