رونمایی کتاب "معماری دیجیتال" تالیف دکتر محمود گلابچی - یکشنبه 23 بهمن 1390