گزارش تصویری-تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی- نشست هشتم